احصائیه محکومین

قرار ستره محکمه درمورد قضایای ارجاع شده توسط مرکز عدلی وقضائی

جدول نخست: تعداد اشخاص
]9 اسد 1395 الی 9 جدی 1397[

 

مقامات عالی رتبه اسبق و فعلی  دولتی (ماده سوم قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی)

مقامات ارشد دولتی(ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی)

 

 

جنرال و یا کسی که به حیث جنرال عمل می کند(جنرال یا کسیکه در بست جنرالی ایفای وظیفه می نماید)

 

 

 

څارنوالان و قضات

 

 

 

رییس و مدیران ارشد شرکت های دولتی به شمول بانک ها

سایر موظفین خدمات عامه (به شمول کارمندان شرکت های دولتی) که مقدار پول آن در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری باشد

 

 

اتباع کشور

که مقدار پول آنها در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی باشد

 

کود جزای ۱۹۷۶

ماده ۲۵۴،۲۵۸،۲۵۹،۲۶۱ (اخذ رشوت و در خواست رشوت)

0

0

1

 

 

0

0

 

ماده ۲۵۴ و ۲۶۰(پرداخت رشوت)

0

1

1

 

 

3

2

 

 ماده ۲۶۸ ـ۲۷۴ (اختلاس)

0

4

1

 

 

16

1

 

کود جزای ۲۰۱۷

ماده ۳۷۱(اخذ رشوت)

0

1

1

0

 

0

0

 

ماده ۳۷۲ (پرداخت رشوت)

0

0

0

0

 

0

2

 

ماده ۳۷۵(محکومین قضایی)

0

N/A09

 

 

N/A

N/A

N/A

 

ماده ۳۷۹ (محکومینی که اعضای ساختار های انتخابی هستند)

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

ماده ۳۹۱ (اختلاس توسط یک موظف خدمات عامه)

0

4

0

0

28

4

N/A

 

ماده ۳۹۴(حصول مفاد غیر قانونی)

0

0

0

0

0

0

0

 

ماده ۳۹۵(حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط موظف خدمات عامه  

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۳۹۶(تصرف غیر قانونی پول توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۳۹۹ (سو استفاده از نفوذ)

0

2

12

0

43

0

0

 

ماده ۴۰۳ (سواستفاده از وظیفه توسط موظف خدمات عامه)

0

2

12

0

43

0

N/A

 

ماده ۴۱۹ (افزایش غیر قانونی داراریی)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۴۲۱ (معلومات نادرست دارایی)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

مجموع [1]

2

8

12

0

43

28

 

 

 

 

جدول دوم: مجازات جمع شده ـ همه احکام نهایی

]9 اسد 1395 الی 9 جدی 1397[

جزا های نقدی- ارزش مجموعی در افغانستان

حبس- مجموع ماه های محبوس شدن

برای قضایای مربوط به جرایم متعدد، جزا ها تنها تحت جرم مهم انعکاس می یابد

 

 

مقامات عالی رتبه اسبق و فعلی  دولتی (ماده سوم قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی)

مقامات ارشد دولتی(ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی)

 

جنرال و یا کسی که به حیث جنرال عمل می کند(جنرال یا کسیکه در بست جنرالی ایفای وظیفه می نماید)

 

څارنوالان و قضات

رییس و مدیران ارشد شرکت های دولتی به شمول بانک ها

سایر موظفین خدمات عامه(به شمول کارمندان شرکت های دولتی) که مقدار پول آن در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری باشد

 

اتباع کشور

کود جزای ۱۹۷۶

 

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

ماده ۲۵۴،۲۵۸،۲۵۹،۲۶۱ (اخذ رشوت و درخواست رشوت)

0

0

0

0

50000 Afg

2

 

 

0

 

 

0

 

0

0

5000 Afg

322000$

1 year and 6 months up to 8 year

 

 

ماده ۲۵۴ و ۲۶۰(پرداخت رشوت)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000$

One year and 6 months

ماده ۲۶۸ الی ۲۷۴ (اختلاس)

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

3724845$

25159811Afg

3 year up to 17 years

552984955Afg

5  up to 20 years

0

0

کود جزای ۲۰۱۷

ماده ۳۷۱ (اخذ رشوت)

0

0

0

0

50000 Afg

0

 

0

 

0

 

0

0

725000 $

6month up to 15 year

0

0

ماده ۳۷۲ (پرداخت رشوت)

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

70000$

One year and 6 months

ماده ۳۷۵ (محکومین قضایی)

0

0

N/A

N/A

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ماده ۳۷۹ (محکومین قضایی که عضو ساختار های انتخابی)

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ماده ۳۹۱ (اختلاس توسط موظف خدمات عامه))

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

3724845$

25159811Afg

3 up to 17 years

552984955Afg

5 up to 20 years

N/A

N/A

ماده ۳۹۴ (کسب منفعت  غیر قانونی))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ماده ۳۹۵ (حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۳۹۶(تصرف غیر قانونی پول توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۳۹۹ (سواستفاده از نفوذ)

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

0

 

0

0

30000Afg

150000$

8 months up to 12 years

0

0

ماده ۴۰۳ (سواستفاده از نفوذ توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

30000Afg

150000$

8 months up to 12 years

N/A

N/A

ماده ۴۱۹ (افزایش غیر قانونی دارایی)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۴۲۱ (معلومات نادرست دارایی)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] This figure may be smaller than sum of the column as there may be cases that involve multiple offences.


فیصله محکمه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضائی

جدول نخست: تعداد اشخاص
]9 اسد 1395 الی 9 جدی 1397[

 

مقامات عالی رتبه اسبق و فعلی  دولتی (ماده سوم قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی)

مقامات ارشد دولتی(ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی)

 

جنرال و یا کسی که به حیث جنرال عمل می کند(جنرال یا کسیکه در بست جنرالی ایفای وظیفه می نماید)

 

 

 

څارنوالان و قضات

 

 

 

رییس و مدیران ارشد شرکت های دولتی به شمول بانک ها

سایر موظفین خدمات عامه (به شمول کارمندان شرکت های دولتی) که مقدار پول آن در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری باشد

 

اتباع کشور

که مقدار پول آنها در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی باشد

 

کود جزای ۱۹۷۶

ماده ۲۵۴،۲۵۸،۲۵۹،۲۶۱ (اخذ رشوت و در خواست رشوت)

0

0

1

 

 

0

0

 

ماده ۲۵۴ و ۲۶۰(پرداخت رشوت)

0

1

1

 

 

3

2

 

ماده ۲۶۸ ـ۲۷۴ (اختلاس)

0

4

1

 

 

16

1

 

کود جزای ۲۰۱۷

ماده ۳۷۱(اخذ رشوت)

0

1

1

0

 

0

0

 

ماده ۳۷۲ (پرداخت رشوت)

0

0

0

0

 

0

2

 

ماده ۳۷۵(محکومین قضایی)

0

N/A09

 

 

N/A

N/A

N/A

 

ماده ۳۷۹ (محکومینی که اعضای ساختار های انتخابی هستند)

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

ماده ۳۹۱ (اختلاس توسط یک موظف خدمات عامه)

0

4

0

0

28

4

N/A

 

ماده ۳۹۴(حصول مفاد غیر قانونی)

0

0

0

0

0

0

0

 

ماده ۳۹۵(حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط موظف خدمات عامه  

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۳۹۶(تصرف غیر قانونی پول توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۳۹۹ (سو استفاده از نفوذ)

0

2

12

0

43

0

0

 

ماده ۴۰۳ (سواستفاده از وظیفه توسط موظف خدمات عامه)

0

2

12

0

43

0

N/A

 

ماده ۴۱۹ (افزایش غیر قانونی داراریی)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

ماده ۴۲۱ (معلومات نادرست دارایی)

0

0

0

0

0

0

N/A

 

مجموع [1]

2

8

12

0

43

28

 

 

 

 

جدول دوم: مجازات جمع شده ـ همه احکام نهایی

]9 اسد 1395 الی 9 جدی 1397[

جزا های نقدی- ارزش مجموعی در افغانستان

حبس- مجموع ماه های محبوس شدن

برای قضایای مربوط به جرایم متعدد، جزا ها تنها تحت جرم مهم انعکاس می یابد

 

 

مقامات عالی رتبه اسبق و فعلی  دولتی (ماده سوم قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی)

مقامات ارشد دولتی(ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی)

 

جنرال و یا کسی که به حیث جنرال عمل می کند(جنرال یا کسیکه در بست جنرالی ایفای وظیفه می نماید)

 

څارنوالان و قضات

رییس و مدیران ارشد شرکت های دولتی به شمول بانک ها

سایر موظفین خدمات عامه(به شمول کارمندان شرکت های دولتی) که مقدار پول آن در حیطه صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری باشد

 

اتباع کشور

                                                                                                              کود جزای ۱۹۷۶

 

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

جزای نقدی

حبس

ماده ۲۵۴،۲۵۸،۲۵۹،۲۶۱ (اخذ رشوت و درخواست رشوت)

0

0

0

0

50000 Afg

2

 

 

0

 

 

0

 

0

0

5000 Afg

322000$

یک سال و هشت ماه الی ۸ سال

 

 

ماده ۲۵۴ و ۲۶۰(پرداخت رشوت)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000$

یک سال و شش ماه

ماده ۲۶۸ الی ۲۷۴ (اختلاس)

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

25369811Afg

29037156$

سه الی هفده سال

552984955Afg

یک ماه الی بیست سال

0

0

ماده ۳۷۱ (اخذ رشوت)

0

0

0

0

50000 Afg

0

 

0

 

0

 

0

0

5000Afg

322000$

یک سال و شش ماه الی هشت سال

0

0

ماده ۳۷۲ (پرداخت رشوت)

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

70000$

یک سال و شش ماه

ماده ۳۷۵ (محکومین قضایی)

0

0

N/A

N/A

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ماده ۳۷۹ (محکومین قضایی که عضو ساختار های انتخابی)

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ماده ۳۹۱ (اختلاس توسط موظف خدمات عامه))

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

0

25369811Afg

29037156$

 

سه سال الی هفده سال

552984955Afg

یک ماه الی بیست سال

N/A

N/A

ماده ۳۹۴ (کسب منفعت  غیر قانونی))

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ماده ۳۹۵ (حصول مفاد از عواید متعلق به دولت توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۳۹۶(تصرف غیر قانونی پول توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۳۹۹ (سواستفاده از نفوذ)

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

0

 

0

0

2524000Afg

1364745.08$

شش ماه الی هفده سال

0

0

ماده ۴۰۳ (سواستفاده از نفوذ توسط موظف خدمات عامه)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

2524000Afg

1364745.08$

شش ماه الی هفده سال

N/A

N/A

ماده ۴۱۹ (افزایش غیر قانونی دارایی)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

ماده ۴۲۱ (معلومات نادرست دارایی)

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

0

0

0

0

N/A

N/A

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] This figure may be smaller than sum of the column as there may be cases that involve multiple offences.