اطلاعیه لوی څارنوالی  برای جمع آوری نظریات پیرامون مسودۀ طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها

ago_admin
logo

لوی څارنوالی  دولت جمهوری اسلامی‌ افغانستان به عنوان مرجع اصلی در تطبیق قانون و تأمین عدالت، با توجه به ساحۀ وسیع فعالیت‌ها و مسوولیت‌ها و همچنان توقع و انتظار عامۀ مردم،  به‌خصوص جامعۀ اطلاعاتی و رسانه‌ای؛ بیشتر از هر نهاد دیگر به مدیریت سالم اطلاع رسانی، دسترسی عامه به اطلاعات و آگاهی‌دهی؛ باورمنداست.

لوی څارنوالی ج.ا.ا معتقد بر این است‌که دسترسی مردم، آژانس‌ها و رسانه‌های آزاد بر اطلاعات و روند اجراآت نهاد‌ها می‌تواند شفافیت و مبارزه علیه فساد اداری را تقویت بخشد.

لوی څارنوالی ج.ا.ا طبق تعهدات خویش در برنامۀ دولت‌داری باز؛ در همکاری با ستره‌محکمه ج.ا.ا، کمیسیون دسترسی به‌‌اطلاعات و نمایندگان جامعۀ مدنی؛ مسودۀ (طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا ) را  مبنی برفقرۀ ۸ مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات تدوین نموده است.

لوی څارنوالی ج.ا.ا متعهد به مشارکت اقشار مختلف جامعه در روند دولت‌داری و قانون‌گذاری می‌باشد. بدین منظور طرح مسودۀ این طرزالعمل از طریق ویب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی به هدف جمع‌آوری نظریات و پیشنهادات سودمند، در اختیار همگان به‌خصوص جامعۀ اطلاعاتی-رسانه‌ای ، نهادهای جامعۀ مدنی، صاحب نظران و اهل خبره؛ قرار داده می‌شود.

لوی  څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  نظریات و پیشنهادهای شما را به دیدۀ قدر نگریسته آرزومند است تا نظریات، پیشنهادات سازنده شما باعث غنامندی بیشتر این طرزالعمل و تقویت روند دسترسی سالم مردم به اطلاعات در ادارات گردد.

نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و  افراد متخصص و آگاه در زمینۀ رسانه‌ها و اطلاعات، می‌توانند نظریات و پیشنهاد‌های ‌شان‌را به ایمیل آدرس iprd@ago.gov.af   از تاریخ نشر اطلاعیه الی ۲۰ میزان ۱۳۹۹؛ ارسال فرمایند.

مسودۀ طرزالعمل دسترسی به اطلاعات و طبقه بندی آنها در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی