اطلاعیه لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت‌های لوی څارنوالی

ago_admin
announcement

۳حمل۱۳۹۹

کابل-افغانستان

لوی  څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تلاش کرده است. لوی  څارنوالی تلاش دارد تا  در روشنایی قوانین افغانستان و به ویژه قانون تشکیل و صلاحیت  څارنوالی بتواند از حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان به خوبی حراست نموده و عدالت را به گونۀ یک‌سان تطبیق نماید.

لوی څارنوالی به‌منظوررسیدگی دقیق و موثر به قضایا و اجراآت بهتر مسلکی و تعهدات این اداره مبنی براصلاحات داخلی و مبارزه علیه فساد اداری، طرح تعدیل و بازنگری قانون تشکیل و صلاحیت  څارنوالی را در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط  تهیه نموده است.

اکنون طرح تعدیل این قانون برای نظرخواهی و جمع‌آوری پیشنهادات از طریق وب‌سایت لوی  څارنوالی در دست‌رس نهادهای جامعۀ مدنی، دانشمندان، کارشناسان و تمام مردم عزیز افغانستان قرار داده می‌شود تا با ارائۀ نظریات‌شان در غنامندی قانون تشکیل و صلاحیت  څارنوالی، ما را یاری رسانند.

لوی  څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  نظریات و پیشنهادهای شما را به دیدۀ قدر نگریسته و در تدوین و بازنگری مجدد این قانون، آن را رعایت و اعمال خواهد کرد.

نهادهای جامعۀ مدنی،  افراد متخصص و آگاه در زمینۀ حقوق و حوزۀ کاری نهادهای عدلی و قضایی، می‌توانند از طریق نشانی برقی raheemullahsafi@gmail.com  نظر و پیشنهادشان را تا پایان ماه حمل ۱۳۹۹؛ برای ما بفرستند.

هیأت رهبری لوی  څارنوالی پیشاپیش از همکاری شما سپاس‌گزاری می‌نماید.