اقدامات مخفی کشفی بر مبنای قانون اجراآت جزایی افغانستان

نویسنده: څارنپال جنرال عبدالقیوم نظامی

چکیده

مجرمین حرفه‌یی، شبکه‌های جرمی و گروه‌های جنایت‌پیشۀ سازمان‌یافته‌، همیشه در تلاش اند تا جرم را به‌دور از چشم اجتماع و نیرو‌های حافظ امنیت و مصونیت مردم مرتکب شوند تا از یک طرف بتوانند دست قانون و عدالت را از سر خود کوتاه بدارند و از سوی دیگر حضور خود را در جمع و در میان سایر ‌انسان‌ها تثبیت نموده باشند. بدین ترتیب، هم می‌توانند غریزۀ اجتماعی‌بودن خود را اشباع نمایند و هم چهرۀ اصلی خود را از نظر مردم پنهان نمایند و دستگاه‌هایی را که در تلاش صیانت از آسایش و آرامش مردم اند، سرگردان بسازند. کشف و خنثاسازی برنامه‌ها و پروگرام‌های جرمی و جلوگیری از اقدامات آسیب‌زای آنان به آسانی و بدون مداخله در گفت‌وگوها، محلات، مساکن، مراسلات، مخابرات و.. خصوصی ایشان ناممکن است. از  همین رو قانون اساسی افغانستان، از یک طرف حریم خصوصی اتباع افغانستان را غیرقابل نقض دانسته و از سوی دیگر، تصریح نموده است که مطابق احکام قانون، ارگان‌های ذیصلاح می‌توانند به‌تفتیش و تلاشی مسکن و نظارت مکالمات و مخابرات و... بپردازند. قانون اجراآت جزایی افغانستان، در قسمت مواد مربوط به‌کشف جرم، آن‌جاها که فعالیت مأمورین کشف ممکن است به‌نقض حریم خصوصی افراد منجر شود را تذکر داده است و چگونگی این روند را نظم و نسق بخشیده است. نوشتۀ حاضر، در پی آنست تا اقدامات مخفی کشفی و شیوه‌های قانونی آن را با تکیه بر قوانین مرعی‌الاجرای کشور مورد بحث و فحص قرار دهد.

واژگان کلیدی

حق، حریم، اقدامات، مخفی، کشفی و قانون.

دانلود فایل PDF