اهمیت ازدواج

نویسنده: عبدالبصیر وصال

چکیده

امروزه ازدواج، بیشتر از هر مسأله نیاز به آسیب‌شناسی و بازنگری دارد. آنچه به نام ازدواج می‌شناسیم و انجام می‌دهیم، فقط در عقد طرفین ختم نمی‌شود؛ لایه‌های این پدیده بیشتر از هر دوره‌یی فربه شده و به معضل کلی انسان‌ها تبدیل شده است. از طرفی، تغییر رسوم میان اقوام و ملل گوناگون در رابطه به ازدواج، حکایت از گریزناپذیری این موضوع می‌کند. در این میان، اگر ضرورت اجتماع و هدف اصلی ازدواج را در نظر بگیریم، امری است شدنی و پذیرفتنی. مطمئناً‎‎‎ مسائل فوق برای هردو طرف ازدواج کننده، بااهمیت بوده و سر آغاز پیوندهای جدید برای آنان است. تا حال آنچه مایۀ رنجش است، قربانی‌شدن اهداف مقدس ازدواج در پای رسوم بی‌مورد و انسان‌کش می‌باشد. نیز باید یاد کرد که اهداف ازدواج با توجه به چندهمسری وسیع‌تر شده و گاهی تغییر می‌کند.

در این نوشته کوشش شده است تا اهداف و کارکرد ازدواج در جامعه، با توجه به ضرورت انسانی، تبیین و بررسی شود. با توجه به این روش، بقای نسل، خلق آرامش در خانواده و جامعه و تربیۀ نسل متعالی از اهداف عمدۀ ازدواج می‌باشد.

واژگان کلیدی

اهداف ازدواج، اهمیت ازدواج، سلامت خانواده، اجتماع و بقا.

دانلود فایل PDF