اکمال تحقیق یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۰:۱۳
logo

شخص متهم ساکن قریۀ سبزی‌بهار ولسوالی ارگو ولایت بدخشان، به تاریخ نهم ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، بر اساس راپور‌های قبلی از سوی نیروهای امنیتی این ولایت حین تلاشی از دکان پنچرمینی وی واقع شهر این ولسوالی، مقدار ۴.۵۰ کیلو گرام تریاک، کشف و قضیۀ آن برای تحقیق به څارنوالی استیناف این ولایت ارسال گردیده بود.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوی و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی شهری فیض‌آباد این ولایت، برای متهم قضیه، تطبیق حکم فقرۀ پنجم مادۀ ۳۰۴ کودجزا را درخواست نموده است.

همچنان څارنوال قضیه، در مورد مواد و اجناس به دست آمده از نزد متهم به استناد مادۀ ۱۹ قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مادۀ ۳۲ قانون مواد مخدر، از هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی، مصادرۀ آن را نیز درخواست کرده است.