بررسی جرم سرقت از منظر کودجزا

نویسنده: رحیمه طوفان

چکیده

در حال حاضر یکی از اعمال و رفتارهای مجرمانه که آرامش روان، اقتصاد و در نهایت جامعه را دچار خدشه و اضطراب می‌کند و با نظم عمومی حاکم در یک کشور در ارتباط است، عمل سرقت می‌باشد. تحقق این عمل واکنش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امثال آن را به دنبال دارد؛ زیرا فضای عمومی و امنیتی جامعه سست و لغزنده و نظم و آرامش در بین مردم کم‌رنگ و فضای جامعه به شدت متزلزل و بی‌ثبات می‌شود. گاهی سبب بازتاب رسانه‌یی در داخل و خارج یک کشور نیز می‌شود که با پررنگ نشان‌دادن این عمل مجرمانه در رسانه‌ها، نظر همه را به طرف بی‌ثباتی امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن کشور می‌کشاند. در نتیجه برخی از افراد اقدام به سوء بهره‌برداری در این زمینه‌ها خواهند نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فرضیه‌های قانونی جرم سرقت در قانون جزای افغانستان است. با توجه به این موضوع افزون بر تعریف جرم سرقت و بیان ارکان و انواع آن، تلاش صورت گرفته است تا فرضیه‌های قانونی این عمل یا رفتار مجرمانه در مواد قانون جزای افغانستان و کودجزای جدید که در سال 1396 با توشیح رئیس جمهوری جزو قوانین این کشور قرار گرفته است، به گونۀ دقیق بررسی و نقاط قوت و ضعف آن روشن شود.

واژگان کلیدی

 سرقت، جزا، جرم، قانون و افغانستان.

دانلود فایل PDF