برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت در ولایت جوزجان راه اندازی شد

Hussain_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۱:۳۶
ago

برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت در ولایت جوزجان راه اندازی شد
این برنامه برای 25 تن از  څارنوالان ملکی، مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و بخش عسکری ولایت جوزجان، از سوی  څارنوالی استیناف این ولایت به همکاری ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی  څارنوال راه اندازی شد. 
برنامۀ یادشده که برای چهار روز ادامه داشت، روز شنبه 21 عقرب 1399 خورشیدی با حضور رؤسای  څارنوالی استیناف، مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، عسکری استیناف محاکم و رئیس عدلیۀ این ولایت پایان یافت.
اشتراک کنندگان این برنامۀ آموزشی، مواردی چون ترتیب و تحریک دعوای جزایی، اتهام‌نامه، صورت‌دعوا، اعتراض بر فیصلۀ محاکم و جرایم علیه اموال و اشخاص را فرا گرفتند.
محمدنصیر حکیمی رئیس  څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه گفت که رهبری لوی  څارنوالی برنامه‌های ارتقای طرفیت را به منظور بلند بردن دانش مسلکی و اداری کارکنان این اداره با توجه به نیازمندی‌های روز و قوانین نافذۀ جدید در صدر برنامه‌های کاری این اداره قرار داده است. 

ago
به باور آقای حکیمی راه اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت و استفاده موثر از آن، قانونیت در اجراآت، تأمین عدالت و تسریع روند رسیدگی به قضایای جزایی را تظمین می‌کند.
آقای حکیمی تأمین مصونیت  څارنولان، صرفه‌جویی در هزینه و به بحث‌گرفتن چالش‌های کاری روزمره را از مزایا عمدۀ راه اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت در ولایات می‌داند.
رهبری لوی  څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر ارتقای ظرفیت مسلکی کارکنان این اداره در بخش‌های مسلکی و اداری تأکید داشته و باور دارد که ارتقای ظرفیت مسلکی کارکنان باعث تطبیق بهتر قانون و تأمین عدالت می‌شود و روند عرضۀ خدمات عدلی بهتر را برای شهروندان بهبود می‌بخشد.
به همین منظور رهبری این اداره تلاش می‌کند تا سطح دانش مسلکی کارکنان این اداره را با راه اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت در بخش‌های مختلف در مرکز و ولایات، بلند ببرد.
گفتنی است که ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی در هر سال حدود ۱۰۰ برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت را برای کارکنان مسلکی لوی‌څارنوالی طرح و در مرکز و ولایات تطبیق می‌کند.