برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت در ولایت سرپل برگزار شد

Hussain_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۱۳:۰
ago

برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت در ولایت سرپل برگزار شد این برنامه برای 25 تن از څارنوالان ملکی، مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و بخش عسکری ولایت میدان وردک، از سوی څارنوالی استیناف این ولایت به همکاری ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی لوی څارنوال راه اندازی شد. برنامۀ یادشده با حضور رؤسای څارنوالی استیناف، مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی و رئیس څارنوالی عسکری این ولایت، روز دو شنبه 12 عقرب 1399 خورشیدی آغاز و چهار روز ادامه داشت. اشتراک کنندگان این برنامۀ آموزشی، مواردی چون ترتیب و تحریک دعوای جزایی، اتهام‌نامه، صورت‌دعوا، اعتراض بر فیصلۀ محاکم، جرایم علیه اموال و اشخاص و آموزش‌های فرهنگی و جنسیتی را فرا گرفتند. سیدیحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل در این برنامه با اشاره اشتراک کنندگان آن گفت که این برنامه‌ها بر اساس طرزالعملی که از سوی ریاست آموزش‌های مسلکی ترتیب و شورای عالی لوی څارنالی آنرا تأیید کرده است، راه اندازی می‌شود. آقای احمدیار افزود ماهیت و محتوای این برنامۀ آموزشی بر این استوار است که بتواند ظرفیت مسلکی څارنوالان را بلند ببرد و باید از این برنامه استفادۀ مؤثر صورت گیرد. رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر ارتقای ظرفیت مسلکی کارکنان این اداره در بخش‌های مسلکی و اداری تأکید داشته و باور دارد که ارتقای ظرفیت مسلکی کارکنان باعث تطبیق بهتر قانون و تأمین عدالت می‌شود و روند عرضۀ خدمات عدلی بهتر را برای شهروندان بهبود می‌بخشد. به همین منظور رهبری این اداره تلاش می‌کند تا سطح دانش مسلکی کارکنان این اداره را با راه اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت در بخش‌های مختلف در مرکز و ولایات، بلند ببرد. گفتنی است که ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی در هر سال حدود ۱۰۰ برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت را برای کارکنان مسلکی لوی‌څارنوالی طرح و در مرکز و ولایات تطبیق می‌کند.