جدول پیگیری قضایا

 
 قرار ستره محکمه درمورد قضایای ارجاع شده توسط مرکز عدلی وقضائی
ارگان مربوطه نوع قضیه شماره
ملاحظات اشیا/ اجناس/پول قابل مصادره     مدت حبس
جزای نقدی به دالر  جزای نقدی به افغانی  تاریخ محکمه رد شده جبران خساره
تائید فیصله استیناف توسط ستره محکمه     9770937 1396/1/28 9770937   17سال6ماه بانک ملی بعلان اختلاس وپول شویی 1
    3752000 3752000   7سال6ماه بانک ملی بغلان
    1673937 1673937   7سال6ماه د افغانستان بانک
    1600000 1600000   3سال بانک ملی
    4443937 4443937   7سال6ماه بانک ملی
    1600000 1600000   5سال1ماه میوند بانک بغلان
    1600000 1600000   4 سال بانک ملی
    50000     3 سال پیشه آزاد صراف
تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه   152500   1395/12/2 دالر امریکایی 152500 به عزیزی بانک   10سال8ماه عزیزی بانک اختلاس 2
تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه       1396/2/27 دو جریب و 19 بسوه   1سال پیشه آزاد غصب ملکیت 3
      18جریب و 16 بسوه   چهار سال شرکت خصوصی
تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه 1ست موبایل افغان تیلی کام معه 1عدد سیمکارت   50000 1395/11/24     دو سال شش ماه لوی څارنوالی رشوت 4
تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه     50000 1396/3/17     دو سال6ماه   صراف آزاد بغلان پول شوی 5
تایید فیصله استیناف توسط ستره محکمه موترلندکروزرویک سیت موبایل سمسونگ دوسیمکارد 150000 12000 1396/1/28     12 حبس  وزارت داخله سؤ استفاده از صلاحیت وظیفوی و رشوت 6
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه  261200       دالر 323000   افغانی  299500 کلدار پاکستانی  317.300  گرام طلا   300000 1396/4/11     4سال و6ماه  سرپرست لوژیستیک قومندان امنیه ولایت ارزگان پول شوی 7
تایید فیصله محکمه استیناف توسط ستره محکمه  و عبدالحمید معاون ولایتی و نورالرحمن آمر تعمیرات قوماندانی قطعات خاص پولیس تحت تعقیب عدلی میباشد. 20000/-USD 16000   1396/3/22     3سال قومندانی قطعات خاص پولیس پرداخت رشوت، وساطت رشوت و اشتراک در پرداخت رشوت 8
دو سیت مبایل و سه عدد سیمکارت مصادره گردید 16000       3سال
16000       3سال شرکت قرار دادی با قطعات خاص پولیس
16000       3سال
16000       3سال
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه   120000   1396/4/18     3سال و6ماه وزارت مالیه رشوت 9
        3سال و6ماه
        3سال و6ماه
        3سال
        2سال و6ماه
تائید فیصله استیناف توسط ستره محکمه درتمام موارد صرف درقسمت جبران خساره خواجه رواش حکم محکمه استیناف نقض شد     43411360.5 1396/5/7 43411360.5   20سال وزارت شهر سازی اختلاس وسؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی 10
    43411360.5 43411360.5   20سال
    221603221     7سال 
    221603221     0
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه     12000 1396/5/18     0 شورای ولایتی هرات سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی 11
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکه 43000 Af 22500   1396/6/26     15سال حوزه سیزدهم پولیس کابل رشوت، مقاومت و اجبار، شروع به قتل، تجاوز علیه موظف عامه ،شراب نوشی، حمل سلاح غیر قانونی 12
  22500       6سال
          6سال
          6سال
          6سال
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه   3362345 719000 1396/6/25 3362345دالر امریکائی و مبلغ 719000افغانی   15سال و3ماه مدیر نمایندگی یوناتید بانک واقع ننگرهار اختلاس و تزویر 13
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه       1396/7/29     3سال قومندانی امنیه ولایت هلمند تجاوز ازصلاحیت وظیفوی 14
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه     210000   1396/7/24     5سال6ماه نمایندگی عزیزی بانک در مزار شریف واقع کفایت مارکیت اختلاس و سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی 15
          5سال6ماه
          5سال6ماه
          5سال6ماه
            برائت
تآئیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه     50000000 1396/10/26 50000000افغانی   6سال حبس پښتنی بانک غدر،تزویر واختلاس 16
          5سال 1ماه
          5سال 1ماه
          5سال 1ماه
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه درحصه پنج نفر وتصحیح حکم محکمه استیناف از17سال و2ماه به 18سال و5ماه حبس درحصه عبدالعظیم     982157.12   1396/9/4 982157.12 دالر   20سال وزارت دفاع ملی تجاوز ازصلاحیت وظیفوی، تزویر واختلاس 17
    160595.68   160595.68دالر   18سال و5ماه
            1سال و4 ماه
    71992.28   71992.28دالر   6سال ویکماه
            1سال و4 ماه
            8ماه 
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1396/9/11     1سال محبس پلچرخی تزویر وسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی 18
            1سال
            1سال
            1سال
            1سال
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1396/9/13 699150افغانی   5سال و3ماه قول اردوی(215) میوند سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی 19
        3280734افغانی   3سال و2ماه
            برائت
            برائت
            برائت
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه       22955792 1396/10/3 8956592افغانی   20سال ولسوالی معروف ولایت قندهار-وزارت داخله اختلاس 20
        20سال
تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه دوسیت موبایل آیفون 70000دالر     1396/10/18     2سال و6ماه تاجرو صراف سرای شهزاده پرداخت رشوت  21
        2سال و6ماه
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه       6000 1396/11/17  12430932.42 دالر 21350402.97 دالر 6سال و8ماه شرکت داوی آیل و وزارت ترانسپورت غدر،تبانی باکارمندان دولت درسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی واستعمال اسناد تزویری 22
      6000 5سال و8ماه
      6000     2سال و6ماه
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1396/12/21     8سال  وزارت امورداخله-قوماندانی عمومی امن ونظم عامه سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی، تزویر وقاچاق 23
            8سال 
            8سال 
            8سال 
            8سال 
یکعراده کرولای2007   6000     3سال 9 ماه
            برائت
            1سال 6ماه
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/1/25     8ماه  دافغانستان برشنا شرکت غدر 24
            8ماه 
            8ماه 
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/1/25     6ماه قالین باف پولشوئی 25
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه 93700دالر     1397/1/25     4ماه و15روز شغل آزاد پولشوئی 26
        4ماه و15روز
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/3/13 386880دالر 3600000افغانی 1357080 افغانی 16سال و7ماه شاروالی هرات اختلاس وسؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی 27
          36852292 افغانی 1ماه و1روز
            1سال و1ماه
            1ماه و1روز
            1سال و6ماه
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/3/12 28560000    افغانی   5سال و 1ماه مدیر محاسبه صندوق انکشاف زراعت افغانستان اختلاس 28
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/3/13     3سال زون(606) انصارولایت هرات سواستفاده ازصلاحیت وظیفوی 29
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/5/6     3سال وزارت حج و اوقاف تزویر وسواستفاده ازصلاحیت وظیفوی واتلاف اوراق 30
تائیدحکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه   1075000ریال سعودی     1397/8/28     6ماه صراف   پولشوئی 31
          6ماه
تآئید توآم با تعدیل حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه       12000 1397/8/20     0 وزارت مخابرات وتیکنالوژی معلوماتی سو استفاده ازصلاحیت وظیفوی 32
        3769دالر 53692افغانی   6ماه
      12000     0
      12000     0
      12000     0
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه   299950 دالرامریکایی   40000 1397/8/9     0 شغل آزاد وصراف سرای شهزاده پولشوئی 33
      40000     0
      40000     0
      40000     0
تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه         1397/8/6 601117دالر   10سال  شرکت امیدبهارلمتد اختلاس 34