خدمات مستقیم لوی‌څارنوالی به مردم

لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، احترام به مردم افغانستان و به ویژه مراجعه‌کنندگان این اداره را از اولویت‌های کاری این اداره می‌داند. این اداره برای تسریع روند ارائۀ خدمات به مردم افغانستان، اقدامات لازم را روی دست گرفته است. دیدارهای روز دوشنبه، ایجاد دفتر پذیرش و معلومات، دفتر عرایض، صندوق شکایات و شماره تماس رایگان"۱۸۰" برای ثبت شکایات از شمار این اقدامات است.

۱. دیدارهای روز دوشنبه

 یکی از این اقدام‌های ثمربخش دیدارهای روی دوشنبه است. محمدفرید حمیدی لوی‌څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، روز دوشنبه را برای دیدار رو در رو با مردم اختصاص داده است. در این روز، مراجعه‌کننده به گونۀ مستقیم و رو در رو با لوی‌څارنوال کشور صحبت می‌کند و حرف‌های نگفتۀ شان را با لوی‌څارنوال کشور در میان می‌گذارد. لوی‌څارنوال کشور پس از شنیدن مشکلات مراجعه‌کننده، برای رفع  قانونی و سریع آن به مسؤولان مربوط هدایت‌ می‌دهد.

۲. دفتر پذیرش و معلومات

برخورد با عزت و کرامت با تمام مراجعین اداره عالی لوی‌څارنوالی یکی از اولویت های اساسی و مهم این مرکز به شمار می آید. به همین منظور لوی‌څارنوالی به منظور سرعت در عرضۀ خدمات، شفافیت در اجراآت و مبارزه جدی و قاطع با فساد اداری، مرکز معلومات و پذیرش را در چوکات ریاست خدمات این اداره ایجاد نموده است. این مرکز وظیفه دارد تا رابطۀ مراجعین و مؤظفین لوی‌څارنوالی را از طریق تطبیق یک سیستم مؤثر ارتباطی و مدیریتی تأمین نماید. این مرکز برای دست‌یابی به اهداف زیر ایجاد شده است:

•  اجراآت سریع، شفاف و مبارزه با فساد اداری؛ 

•  کاهش ضیاع وقت مراجعین و کارکنان لوی څارنوالی؛

•  ارائۀ خدمات پاسخگو برای مراجعین و کاهش سرگردانی آنان؛

•  افزایش همآهنگی و همکاری برای پیشبرد سریع امور اداری؛

•  تقویت پاسخگویی و شفافیت در لوی څارنوالی.

۳.  دفتر عرایض

دفتر عرایض از جمله مکان‌های ارایۀ خدمات آسان به مردم در لوی‌څارنوالی است. این دفتر در ساختمان لوی‌څارنوالی واقع شهرنو وجود دارد که درخواست‌ها و مشکلات مردم از این طریق به لوی‌څارنوال می‌رسد. مراجعین، خواست‌های خود را در عریضه‌یی به شکل قانونی می‌نویسند و از این آدرس به لوی‌څارنوال کشور می‌فرستند. این دفتر یکی دیگر از راه‌هایی است که مردم می‌تواند مشکلات شان را با رهبری لوی څارنوالی مطرح نمایند.

۴. صندوق شکایات

 در تمامی ریاست‌های مرکزی و ولایتی لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جعبه‌یی به نام «صندوق شکایات» وجود دارد. مراجعه کنندگان بدون هیچ دردسری، می‌توانند نظر خود را در رابطه به کارآیی، برخورد با مراجعین، رضایت‌مندی‌شان از این نهاد و موضوعات گوناگون مرتبط به این اداره را  در این صندوق بگذارند. این جعبه‌ها به مردم کشور این امکان را به شکل سری فراهم می‌سازد تا در مورد لوی څارنوالی بنویسند. رهبری اداره آنچه در این جعبه‌ها گذاشته می‌شوند به گونۀ جدی بررسی کرده و از آن برای ارائۀ خدات بهتر و مؤثر برای مردم افغانستان استفاده می‌نماید.

۵. شماره تماس رایگان ۱۸۰

در کنار تمامی خدمات متذکره، لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، شمارۀ اختصاصی و رایگان را برای درج شکایات مردم در تمامی قضایا، در چوکات ریاست عمومی کنترول و مراقبت ایجاد نموده است. با استفاده از این آدرس، هرزمانی، فردی با موارد فساد از قبیل رشوه، سوءاستفاده از وظیفه، تعلل و کارشکنی... مواجه می‌شود، این موضوع را می‌تواند با ریاست عمومی کنترول و مراقبت در میان بگذارد. ریاست متذکره مسؤولیت دارد تا با محفوظ نگهداشتن هویت اطلاع‌دهنده، موضوع را پیگیری نماید.

برخی از مجرمان فساد اداری با کمک مردم از همیت مجرا دستگیر شده اند. این اقدام و اقدام‌های دیگر لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نشانگر ارادۀ قوی در امر مبارزه با بی‌عدالتی، فساد اداری و ارایۀ خدمات بهتر از سوی این اداره می‌باشد.