دوسیۀ محرر و رئیس شورای قریه گلخانه در ولایت بادغیس به اتهام اخذ رشوت مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی، محول محکمه گردید

ago_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۵:۱۹
badghis

څارنوالی استیناف ولایت بادغیس اوراق قضیۀ محرر ریاست محکمۀ استیناف و رئیس شورای قریۀ گلخانه ولایت بادغیس را در اتهام اخذ ۱۰۰ هزار افغانی رشوت، به تاریخ اول میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، پس از اکمال تحقیق، به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، فرستاده است.

مظنونان قضیه از سوی ارگان‌های کشفی با حضور داشت هیأت څارنوالی استیناف ولایت بادغیس به تاریخ یازدهم جوزا سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حین اخذ رشوت بالفعل دستگیر شدند و قضیه آن‌ها به خاطر تحقیقات و تأمین عدالت به څارنوالی استیناف این ولایت محول گردیده است.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، محرر مظنون با استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی خود، کار ساخت تعمیر مکتب هشت صنفی را که برمبنای برنامۀ میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریۀ وکیل سعید ولسوالی آبکمری این ولایت اعمار می‌گردد، متوقف می‌کند. تا رئیس شورای قریۀ وکیل سعید را مجبور به پرداخت ۱۰۰ هزار افغانی نماید. رئیس شورای قریۀ وکیل سعید در اظهارات خود گفته است که محرر از وی ۱۰۰ هزار افغانی بابت سهم خویش از اعمار مکتب، مطالبۀ کرده است که رئیس شورای نامبرده، موضوع را با نیروهای کشفی در میان می‌گذارد. مظنون اصلی قضیه با رئیس شورای قریه گلخانه که واسطۀ رشوت می‌باشد حین دریافت رشوت از سوی نیروهای کشفی دستگیر می‌شوند.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنونان این قضیه به اتهام اخذ رشوت ۱۰۰هزار افغانی، اتهام‌نامه را ترتیب و از محاکم  شهری این ولایت، تطبیق حکم فقرۀ چهارم مادۀ ۳۷۱، ۳۷۵، ۳۷۵ و مادۀ ۳۸۳ کودجزا، با رعایت مادۀ ۶۳ ضمیمۀ شماره دوم قانون اجراآت جزایی را درخواست نموده است.