دوسیۀ یک تن به اتهام اخذ رشوه در ولایت پروان به محکمه فرستاده شد

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۴:۳۶
parwan

دوسیۀ مدیر ضد حوادث سره‌میاشت ولایت پروان به اتهام اخذ رشوه از یک شهروند این ولایت، روز چهار شنبه هفتم حوت ۱۳۹۸ خورشیدی به محکمه فرستاده شد. این دوسیۀ در تاریخ هشتم دلو ۱۳۹۸ خورشیدی، از سوی مدیریت امنیت داخلی پولیس قوماندانی امنیۀ این ولایت برای تحقیق به څارنوالی فرستاده شده بود.

بر بنیاد صورت دعوای څارنوال موظف این قضیه، شخص متهم از محمدزیور، یک تن از شهروندان ولایت پروان مبلغ ۱۰ هزار افغانی رشوه خواسته بود تا مبلغ ۱۵ هزار افغانی پول کمکی که قرار بود برای وی پرداخت شود را اجرا کند.

در صورت دعوای څارنوال آمده است که قرار بوده برای هر خانوادۀ بی‌جاشده، مبلغ ۱۵ هزار افغانی پول نقد کمک شود؛ اما شخص متهم در ازای اجرای این مبلغ رشوه خواسته است.

څارنوال قضیه در صورت دعوای خویش نگاشته است که شخص متهم، بر اساس عریضۀ پسر مظنون از سوی ارگان‌های کشفی به گونۀ باالفعل بازداشت شده بود.

با این حال، څارنوال موظف قضیه با ترتیب سه دلیل الزام، بند اول فقر اول مادۀ ۳۷۱ را با رعایت فقرۀ اول مادۀ ۳۸۵ کودجزا برای مجازات شخص متهم، از پیشگاه درخواست کرده است.