دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان و تأثیر رضایت مجنی‌علیه بر مسؤولیت جزایی در قوانین جزایی افغانستان

نویسنده: شمس‌الرحمن عزیزی

چکیده

در این مقاله، تأثیر رضایت مجنی‌علیه را بر مسؤولیت جزایی، روی دو محور فقهی و حقوقی در افغانستان مورد بحث قرار می‌دهیم. در ابتدا اندیشه‌‌یی فقها را پیرامون چگونگی تأثیر رضایت مجنی‌علیه بر جرایمی مانند قتل، جرح، قطع و سایر جرایم ناشی از بازی‌ها‌ی ورزشی، عملیات جراحی و قتل‌هایی ناشی از ترحم، مورد پژوهش قرار داده و سپس نظریات حقوق‌دانان را در این باب مطالعه و به‌بررسی قانون جزا و کودجزا می‌پردازیم. همچنان، بر آنیم تا تفاوت‌ها و برجستگی‌ها‌ی قانون جزا و کودجزا از همدیگر را بررسی نموده و نکات قوت و ضعف‌شان را انگشت‌گذاری نماییم.

واژگان کلیدی

رضایت، مجنی‌علیه، جرم، فقه، حقوق و قانون.

دانلود فایل PDF