رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از څارنوالی‌های ابتدائیۀ ولسوالی‌های آقچه و فیض آباد این ولایت دیدن کرد

ago_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۱
۱

هدف از این سفر به این ولسوالی‌ها، دیدار با مسؤولان محلی و مردم، نظارت و ارزیابی از کارکردهای کارکنان څارنوالی خوانده شد. این سفر روزهای چهار شنبه و پنج شنبه، هفتم و هشتم حوت ۱۳۹۸ خورشیدی انجام شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در دیدار با مسؤولان محلی این ولسوالی‌ها بر همآهنگی و همکاری دستگاه عدلی، قضایی، کشفی و امنیتی تأکید کرد. وی افزود که رهبری لوی څارنوالی به ویژه ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان همواره از اجراآت تمام کارکنانش نظارت می‌کند.

به قول وی، این مهم به منظور تسریع روند اجراآت با شفافیت کامل، ارائۀ بهتر خدمات برای شهروندان، همآهنگی و همکاری، تأمین عدالت و تطبیق یک‌سان قانون بر تمام شهروندان صورت می‌گیرد.

۲

آقای حکیمی در دیدار با کارکنان څارنوالی ابتدائیۀ ولسوالی آقچه گفت که کار ساخت تعمیر برای څارنوالی ابتدائیۀ این ولسوالی نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

در همین حال مسؤولان محلی ولسوالی‌های یادشده از کارکرد څارنوالی ابتدائیۀ این ولسوالی‌ها به نیکی یاد کرده و افزدند که آنان آمادۀ هرنوع همکاری با کارکنان څارنوالی در راستای تطبیق قانون، تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری هستند.

۳

از سوی دیگر باشندگان این ولسوالی‌های نیز از اجراآت کارکنان حارنوالی ابراز رضایت کرده و افزودند که نظارت از اجراآت اداره‌های محلی از سوی رهبری این اداره‌های، سبب تسریع روند و شفافیت در اجراآت شده و اعتبار مردم نسبت به حکومت را بیشتر می‌سازد.

آقای حکیمی از نظارت خانۀ ولسوالی‌های آقچه و فیض آباد به منظور بررسی وضعیت صحی و معیشتی زندانیان نیز دیدن کرد.