رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان تقدیر شد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۱:۱۶
jawzjan

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، از سوی کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری ولسی جرگه، روز شنبه اول جدی 1397 خورشیدی مورد تقدیر  قرار گرفت.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان به پاس خدمات شایسته و اجراآت درست و به موقع در راستای تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری و اعتمادسازی میان مردم و حکومت، از سوی این کمیسیون مجلس نمایندگان تقدیر شد. آقای حکیمی به همین منظور از سوی شورای ولایتی ولایت جوزجان نیز تقدیر شد. 

وی همچنان به پاس ایجاد همکاری و همآهنگی خوب با نهادهای اکادمیک(تحصیلی) در این ولایت، از سوی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی برلاس ولایت جوزجان، لوح سپاس دریافت کرد.