رقابت مقاله نویسی به مناسبت روز جهانی زن

ago_admin
announce

ریاست جندر اداره لوی څارنوالی بمنظور بزرگداشت و تکریم از روز جهانی زن  مصمم است، تا رقابت مقاله نویسی را در رابطه به جایگاه زنان تحت عناوین ذیل راه اندازی نمائید.

  • جایگاه زنان در اسلام
  • بررسی خشونت های خانواده گی با دید جنسیتی
  • نقش و جایگاه زنان در رهبری اداره لوی څارنوالی
  • تأثیر آزادی های اجتماعی و مدنی بر توانمندی و مشارکت زنان
  • آزار اذیت زنان در محیط کاری و تأثیر بر اشتغال زنان

قابل ذکر است؛ که برای نویسنده گان مقالات برترضمن چاپ مقاله شان در فصل نامۀ علمی و پژوهشی څارنوال جوایز و  تقدیر نامه در نظر گرفته شده است.  نویسنده گان محترم می توانند الی تاریــخ ۲۵ دلو  مقــالات خـــود را به یـــکی از ایمــیل آدرس هــای ذکــر شـــــــده  Gender@ago.gov.af،lidahaidari356@yahoo.com ارسال نمایند و همچنان می توانند هارد کاپی آن را به ریاست جندر تسلیم نمایند.