ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر

به زودی . . .