شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

Ago
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۲۰:۳۷
ali shora

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یک‌شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی، برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، روی استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت بامیان در رابطه به وسایط نقلیۀ شخصی که طبق هدایت فقرۀ اول مادۀ (۵۶۰) کود جزا محکوم به مجازات می‌شود؛ اما در مورد تعیین سرنوشت وسایط نقلیۀ آن کدام حکمی صادر نمی‌گردد، بحث صورت گرفت.

شورای عالی فیصله کرد که به منظور بررسی این موضوع به ریاست تدقیق و مطالعات لوی څارنوالی وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت محترم مالیه وریاست ترافیک موضوع را به صورت دقیق ارزیابی نموده و در جلسۀ بعدی شورای عالی گزارش خویش را ارایه نماید.

هم‌چنان فیصله گردید تا ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان در مورد وسایط نقلیه ایکه مالک آن از ارائه سند قانونی اظهار عجز نماید طبق احکام قانون و رویه قضایی اجراات بفرمایند.

در بخش بعدی جلسه، روی استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت بلخ که در مورد غصب زمین‌های دولتی و شخصی بود، بحث شد.

شورای عالی در این مورد فیصله کرد که قبل براین شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه شماره ۸۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۷خویش محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای غصب زمین را ایجاد نموده که به اساس آن څارنوالی‌های اختصاصی بررسی قضایای غصب زمین در تمامی څارنوالی‌های ولایات ایجاد گردیده است. هم‌چنان شورای عالی به معاونیت مالی واداری وظیفه سپرد تا برنامۀ آموزشی ارتقای ظرفیت را برای څارنوالان مورد نظر، نیز راه اندازی نمایند.

در بخش دیگر جلسۀ شورای عالی، در مورد سرنوشت (۲۷۹۲) جلد دوسیۀ های قضایای مختلف  بحث صورت گرفت. گفتنی است که دوسیه‌های جنحه در میان سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ و دوسیه‌های قباحت در بین سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ در آرشیف تخنیکی قضایا نگهداری می‌گردد.

شورای عالی فیصله کرد تا کمیتۀ به ترکیب نمایندگان ریاست‌های څارنوالی‌های تدقیق و مطالعات، تفتیش و کنترول و مراقبت ایجاد تا در مورد تصمیم لازم و قانونی اتخاذ نمایند .

در بخش بعدی جلسه، روی استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت کنر پیرامون انتقال مبلغ محکوم بها از جانب څارنوالی مربوطه به حساب واردات مقام عالی ستره محکمه ج.ا.ا بحث شد

شورای عالی ضمن تائید نظر کمیتۀ استهداآت، فیصله نمود تا څارنوالی‌های مربوط  طبق ماده ۳۴۳ قانون اجراآت جزایی، اجراات و  از صورت تحصیل مبلغ محکوم بها به محاکم ذیربط اطمینان دهند.

در بخش دیگر این جلسه، روی استهداییۀ ریاست تدقیق و پلان احصاییۀ جرایم عسکری معاونیت لوی څارنوالی در امور عسکری، بحث شد. طبق نظر کمیتۀ مؤظف استهداآت با درنظرداشت مصرحات فقرۀ اول مادۀ دهم ضمیمۀ شماره یک کود جزا در مورد جرایم نظامی، که غیابت خودسرانۀ منسوبین نظامی الی یک سال را قابل تعقیب عدلی ندانسته و متکی به حکم فقرۀ سوم مادۀ ۱۷ کودجزا قبل یا بعد از صدور حکم قطعی، قانونی نافذ گردد که متهم به ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده است قابل مجازات نداند، تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب به آن از بین می‌رود.

نظر کمیتۀ مذکور مورد تائید اعضای جلسۀ شورای عالی قرار گرفت.

در بخش دیگر این جلسه، استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت کندهار ، قضیۀ لت و کوب اسامی عبدالبصیر فرزند محمد نعیم مورد بحث قرار  گرفت .

از اینکه کود جزا بعد از انفاذ قانون اجراآت جزایی نافذ گردیده است و موارد پیش بینی شدۀ مادۀ ۶۳ قانون اجراآت جزایی در آن در نظر گرفته نشده است. شورای عالی به کمیتۀ تقنین وظیفه سپرد که طرح تعدیل موضوع را به وزارت عدلیه ارایه دارند.

درپایان جلسۀ شورای عالی، برای ۵۸ تن از څارنوالان واجد شرایط مرکز و ولایات  درجۀ کادری څارونکی تصویب شد.

تازه‌ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۲۰:۵۲
Background image

پیام تسلیت رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان

با نهایت تأسف و تأثر عمیق مطلع شدیم که صبح امروز چهار‌شنبه۳۰/۱۱/۱۳۹۸ محترم دوم بریدمن عبدالنصیب کارمند ریاست څارنوالی تنفیذ احکام معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری، در مربوطات حوزه پنجم. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹:۳۴
Background image

نخستین نشست کاری تطبیق تعهدات برنامۀ ملی دوم دولت‌داری باز افغانستان، راه اندازی شد

این برنامه با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، محمدناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، برخی از مسؤولان این اداره و نماینده‌های نهادهای جامعۀ مدنی امروز. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۳:۱۹
Background image

ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر، به ده سال و شش ماه حبس محکوم شد

محاکمۀ استیناف نورمحمد عبیدی فرزند طلامحمد، ولسوال محمدآغۀ ولایت لوگر، امروز دوشنبه ۲۱ دلو سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، برگزار شد . . .

برگشت به صفحه اصلی خبرها