شیوه‌نامۀ نگارش مقاله

یک – ساختار مقاله

۱. عنوان: باید کوتاه، گویا، جذاب و بیان‌کنندۀ محتوای مقاله باشد.

۲. چکیده: چکیدۀ مقاله باید به‌‏طور فشرده و خلاصه، محتوای مقاله را بیان کند.

۳. واژ‏گان کلیدی: واژگان کلیدی باید از پنج تا هفت واژه، بلافاصله پس از چکیده آورده شود؛ طوری‌که برای آسانی دست‌رسی در جست‌وجوی برقی، نقش نمایه را ایفا کند.

۴. مقدمه: مقدمه باید بیان‌گر اهمیت موضوع، هدف نگارش و معرفی مختصر نوشته باشد.

۵. متن اصلی

الف: بیان موضوع

ب: عنوان‏‌های اصلی و فرعی

۶. نتیجه‏‌گیری: نتیجه باید بیان‌گر یافته‏‌ها و نو آوری‏‌های نویسنده باشد.

۷. ارجاعات به‏‌صورت «پا ورقی» در هر صفحه درج شود.

۸. پیشنهادها: پیشنهادهای نویسنده باید در راستای رفع خلاها، کمی‏‌ها و کاستی‏‌هایی باشد که نویسنده در زمان نوشتن مقاله به آن آگاهی یافته است.

دو– شیوۀ نگارش منبع

منابع باید درون‌متنی باشد. مشخصات کتاب‏‌شناختی منبع‌‏ها( در بخش‌‏های دری، پشتو و انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان مقاله آورده شود:

کتاب: تخلص، نام، عنوان کتاب، نام مترجم (اگر ترجمه باشد)، جلد و صفحه، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.

مقاله: تخلص، نام، عنوان کامل مقاله «درون گیومه»، نام مترجم، نام مجله«به شکل ایتالیک»، شمارۀ مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر، سال نشر.

رفرنس‌‏دهی به منابع انترنتی: تخلص، نام، عنوان مقاله یا کتاب«به شکل ایتالیک»، تاریخ بازیابی، نشانی صفحه.

سه- شیوۀ ارزیابی

۱. هیأت تحریر  مجله، مقالۀ دریافتی را ارزیابی و در مورد پذیرش یا رد آن تصمیم گرفته و نویسنده را در جریان قرار خواهند داد.

۲. اگر مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، به نویسنده باز گردانیده می‏‌شود.

۳. مقالۀ ارزیابی‏‌شده با توجه به ظرفیت مجله، بر اساس نوبت دریافت، اصلاح، نهایی و منتشر می‌‏شود.

۴. نویسنده باید مقالۀ فرستاده‌‏شده به مجله را همزمان برای انتشار به دیگر نشریه‏‌ها نفرستد و در صفحه‏‌های انترنتی نیز انتشار ندهد. مقالۀ نشرشده در دیگر نشریه‏‌های چاپی و انترنتی از گردونۀ انتشار در مجله خارج می‌‏شود.

۵. ګردانندگان مجله در پذیرفتن، رد کردن و ویرایش مقاله، دست‌باز دارند.

اطلاعات زیر در صفحۀ اول بیاید:

نام و تخلص نویسنده، رشتۀ دانشگاهی و رتبۀ علمی، محل کار، نشانی پستی و برقی و شمارۀ تماس نویسنده.

شیوۀ درست حروف‏‌چینی کمپیوتری و علایم سجاوندی(علامه‏‌گذاری) رعایت شود. متن باید با فرمت Word، با نوع خط(فونت) B Lotus و با اندازۀ ۱۴به صورت فایل ضمیمه و بدون هیچ‏‌گونه صفحه‏‌آرایی به نشانی برقی مجله فرستاده شده یا روی«سی دی» همراه با دو نسخۀ چاپ‌شده به دفتر مجله فرستاده شود. حجم مقالات باید بین ۶ تا ۱۲ صفحۀ A4 باشد.