طبیب صحی(داخله عمومی اناثیه) - آمریت ارتباط کارکنان

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۲۹
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : طبیب صحی(داخله عمومی اناثیه) -  آمریت ارتباط کارکنان

بست                  :               4

وزارت یا اداره     : اداره لوی څارنوالی

بخش                 :  مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری -  ریاست عمومی منابع بشری

موقعیت پست    :     کابل(مرکز)

تعداد پست        :    1

گزارشده به         : مدیر صحت و مصؤنیت کارکنان

گزارشگیر از        :               کارکنان تحت اثر

کود                    :  

تاریخ بازنگری    : 

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول، مراقبت وسازماندهی امور به منظور رسیده گی به مریضی کارمندان اداره و اخذ تدابیر غرض جلوگیری از شیوع امراض.

................................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2-            تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.

3-            ارائه مشوره های مفید و مسلکی  نظر به وضعیت صحی مریض و حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

4-            کنترول و بررسی از حفظ الصحه محیطی اداره به منظور جلوگیری از شیوع امراض انتانی و ساری.

5-            تدویر تریننگ های تعلیمات صحی و سمینار های اگاهی دهی شیوع امراض ، وقایه و تدابیر صحی در هماهنگی بخش ارتقای ظرفیت.

6-            اجرای معاینات که در شعبه قابل دسترس است به منظور تشخیص علل مریضی کارمندان اداره  که روزانه مراجعه می نمایند.

7-            رسیده گی به واقعات عاجل و غیر مترقبه صحی که به کارمندان در زمان اجرای وظیفه به وقوع می پیوندد غرض اجرای کمک های اولیه .

8-            ارائیه مشوره به شخص مراجعه کننده غرض تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع دوباره مرض  و معرفی کردن به یک از مراکز صحی.

9-            طرح و دیزاین چارت های رهنمائی کمک های اولیه و طرق جلوگیری از امرض و  نصب آنها در دهلیزها غرض آگاهی دهی کارمندان.

10-          کنترول از تزریق مسکن و آرام بخش به مریض نظر به وضعیت آن و ابراز نظر در مورد مریضانیکه قابل علاج در محل کار نباشند.

11-          کنترول از ثبت و راجستر مریضانیکه روزمره به شعبه مراجعه مینمایند.

12-          سازماندهی امور جهت اشتراک تیم صحی در محافل و مجالس که به مناسبت روز های ملی و مذهبی تدویر می گردد.

13-          تأمین ارتباط کاری با مراکز صحی و شفاخانه ها غرض اخذ کمک های تخنیکی و مسلکی و معرفی کارمندان اداره.

14-          مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

15-          اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

16-          تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 ،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته طب معالجوی از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.            حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

3.            تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.            مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies