فراخوان مقاله نویسی

Hussain_admin
maqala

قرار است ریاست حمایت از زنان لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور گرامی‌داشت از هشتم مارچ(روز جهانی همبستگی زنان) رقابت مقاله‌نویسی را تحت عناوین زیر راه اندازی کند:

  1. بررسی  علمی پدیدۀ جنسیت اجتماعی(جندر) در افغانستان؛
  2. بررسی علمی-پژوهشی عوامل عدم دسترسی زنان به عدالت در افغانستان؛
  3. راه‌های پیش‌گیری از آزارواذیت زنان در محیط کار بر اساس یافته‌های عینی تحقیقاتی؛
  4. بررسی پژوهشی عوامل خشونت مبتنی بر جنسیت در
  5. بررسی علمی-پژوهشی نقش و تأثیرگذاری حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان.

نویسندگان محترم می‌توانند برای اشتراک در این رقابت بادرنظرداشت عناوین ذکرشده مقالات علمی-پژوهشی  شان  را در محدودۀ 3000 تا ۵۰۰۰ واژه تحریر و به نشانی برقی این ریاست بفرستند.

افزون بر این‌که برای نویسندگان مقالات برتر، جوایز نفیس و تقدیرنامه در نظر گرفته شده است، این نبشته‌ها در فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی څارنوال یا در مجموعۀ مستقل نیز چاپ خواهد شد.

یادداشت: نویسندگان محترم می‌توانند برای دریافت شیوه‌نامۀ نگارش مقاله به نشانی زیر مراجعه فرمایند:

شیوۀ نگارش مقاله