قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، مصادیق و مجازات آن در قوانین جزایی افغانستان

نویسنده: حمیدالله غلامی

چکیده

قانون‌گذار افغانستان هم در کودجزا و هم در قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و مسکرات را تعریف کرده است. این تعریف شامل ارتکاب اعمال هفده‌گانه نسبت به‌مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مواد کیمیاوی اولیه می‌شود که در جدول‌های ۱-۲-۳-۴ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۶ ذکر است. از تعریف قانون دریافت می‌شود که قانون‌گذار کودجزا از مادۀ ۲۹۹ تا ۳۲۲ هفده فعل یا حالت یا وضعیت را که اگر نسبت به‌مواد مخدر همراه با قصد جرمی انجام یابد، جرم قاچاق مواد مخدر دانسته است: ۱- زرع، ۲- تولید، ۳- تهیه، ۴- پروسس، ۵- خرید، ۶- فروش، ۷- نگهداشت، ۸- توزیع، ۹- کمیشن‌کاری، ۱۰- وارد، ۱۱- صادر، ۱۲- حمل‌ونقل (ترافیک)، ۱۳- انتقال، ۱۴- ارسال، ۱۵- عرضه، ۱۶- ذخیره و ۱۷- اخفا. بر اساس فقرۀ ۲ مادۀ ۲۹۹ کودجزا موضوع جرایم قاچاق مواد مخدر عبارت از مواد مخدر یا مواد روان‌گردان است. البته قانون‌گذار چند جرم دیگر را هم به‌عنوان جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بیان کرده و میزان مجازات اصلی را نیز بر اساس معیار ریاضی میزان مواد مخدر، تعیین نموده است که شامل بدیل حبس، جزای نقدی، حبس کوتاه‌مدت الی سی سال است.

واژگان کلیدی

قاچاق مواد مخدر، عنصر مادی، عنصر معنوی، مجازات و حقوق جزای افغانستان.

دانلود فایل PDF