قضیۀ آمر دفتر آمریت امنیت قوماندانی امنیۀ ولایت فراه به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه یی، محول محکمه گردید

Hussain_admin
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۱۸:۲

څارنوالی استیناف ولایت فراه، این قضیه را پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم علیه مظنون، برای اصدار حکم مجازات در تاریخ ۳۰ جوزای سال۱۴۰۰ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، فرستاده است.

بر اساس یافته های څارنوال مؤظف قضیه، مظنون خلاف اصول و مقررات با سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه یی خویش، سارق حرفه یی را بدون درنظر گیری سوابق جرمی و ترتیب محضر، با ضمانت رها می کند.

در حالی که رهایی و توقیف مظنون بر اساس هدایت مادۀ ۸۸ قانون اجراآت جزایی، از صلاحیت های څارنوال می باشد.