ماستر ترینر ( پشتو )  -  آمریت ارتقای ظرفیت

ago_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۲۷
job

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : ماستر ترینر ( پشتو )  -  آمریت ارتقای ظرفیت

بست                  :               3

وزارت یا اداره     :  اداره لوی څارنوالی

بخش                 :     مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری -  ریاست عمومی منابع بشری     

موقعیت پست    :     کابل(مرکز)

تعداد پست        :    1

گزارشده به         : آمر ارتقای ظرفیت

گزارشگیر از        :               ترینر

کود                    :  

تاریخ بازنگری    : 26/12/1397

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تدویر و پیشبرد پروگرام های آموزشی و تربیوی با استفاده از مواد و میتود های آموزشی مؤثر به اساس نیازمندی ها و ضرورت های  کارکنان اداره.

................................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2-            تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.

1.            ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه و ارتقای ظرفیت کارکنان اداره.

1.            همکاری میتودیکی وعلمی در بخش تدویر پروگرام های آموزشی و حصول اطمینان از پیشبرد سیمنارها و پروگرام های آموزشی توسط ترینرها.

2.            تهیه مواد، ورکشاپ ها، سیمنارها و پروگرام های تربیوی و آموزشی در بخش های مختلف و ارائه آموزش آن برای کارکنان اداره غرض ارتقای ظرفیت آنها.

3.            تحقیق و ریسرچ در مورد مواد آموزشی موجود تشخیص نواقص و خوبی های آن و ارائه پیشنهادات مؤثر به منظور بهبود امور آموزشی.

4.            طرح و تدوین مواد آموزشی و پروگرام ها آموزشی مسلکی و اداری به اساس نیازمندی ها و ضرورت های کارکنان ریاست های اداره.

5.            تدویر پروگرام های آموزشی و فراهم آوری تسهیلات برای مشترکین با استفاده از امکانات موجود و منابع داخلی و خارجی.

6.            جمع آوری و تدوین لکچر ها و مواد و ممد درسی جامع و کامل برای تریننگ ها به اساس نیازمندی های اداره در بخش های مربوطه.

7.            کنترول از تطبیق نصاب و مواد درسی تدوین شده در تریننگ ها به منظور بهبود کیفیت و کمیت تدویر پروگرام های آموزشی.

8.            طرح واستفاده از متون و میتود های مؤثر آموزشی در ورکشاپ ها، سیمنارها و پروگرام ها ارتقای ظرفیت به منظور بلند بردن کیفیت پروگرام ها.

9.            ارائه طرح ها و مشوره های مفید به منظور جلب کمک های  مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی جهت تدویر پروگرام های آموزشی.

10.          همکاری در پلانگذاری و ارزیابی مؤثریت و مثمریت پروگرام های آموزشی تدویر شده غرض تشخیص مشکلات و طرح راه کار های مناسب جهت رفع آنها.

11.          کنترول از تنظیم فایلینگ دفتر، ثبت اشراک کننده گان، طرح ها، تغیرات و سایر اسناد مربوطه به پروگرام های آموزشی.

3-            مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

4-            اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

5-            تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.            حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

3.            تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.            مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: این امتحان از طریق رقابت آزاد یا سیستم رتب معاش از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می گردد.

علاقمندان واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از این سایت داونلود و بعد از خانه پری دقیق با خلص سوانح، CV  و اسناد لازمه خویش به ایمیل آدرس هذا agorec911@gmail.com ارسال و یا هارد آن به ریاست عمومی منابع بشری اداره عالی لوی څارنوالی واقع دارالامان تسلیم دهند.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies