مدیریت عمومی حاضری ریاست عمومی انکشاف منابع بشری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

ago_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۰:۲۸
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:          مدیریت عمومی حاضری

بست:       (4)

وزارت / اداره:        لوی څارنوالی

بخش مربوطه:         ریاست عمومی انکشاف منابع بشری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری

موقعیت بست:          کابل

تعداد بست:              1

گزارشده به:             (مطابق ساختار تشکیلاتی)

گزارش‌گیر از:      کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

تاریخ بازنگری:      ۷ عقرب ۱۳۹۹

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: کنترول و سازماندهی امور جهت ثبت؛ راجستر شهرت کارکنان، معامله کوایف و ترتیب راپور حاضری معاشات و اضافه کاری غرض

اجرای معاشات و سایر امتیازات کارمندان بخش مربوطه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وظایف تخصصی:

 1. سازماندهی امور به منظور تهیه و تنظیم حاضری برقی و حاضری ورقی اضافه کاری برای کارکنان اداره و کنترول مستمر از آن جهت رعایت مقررات، نظم و دسپلین در اداره.
 2. کنترول از ثبت؛ راجستر و تجدید متداوم شهرت کارکنان رسمی و قراردادی اداره در سیستم حاضری الکترونیکی و حاضری ورقی اضافه کاری.
 3. کنترول از تنظیم، ثبت و معامله مکاتیب و استعلام های خدمتی، سفریه و رخصتی های کارکنان اداره در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه و موافقه آمر ذیصلاح.
 4. کنترول از ترتیب اوراق علم و خبر مامورین در هنگام تبدیلی و تصدیق معیاد خدمتی کارکنانی که بطور خدمتی در سایر بخش های اداره ایفای وظیفه می نمایند
 5. حصول اطمینان از حفظ و نگهداری دستگاهای حاضری الکترونیکی و سایر تجهیزات مربوطه (تکنالوژی) به منظور استفاده مؤثر و  جلوگیری از تخریب.
 6. مراقبت از دانلود نمودن معلومات دستگاهای حاضری برقی جهت ترتیب راپور و اخذ کاپی به منظور حفظ و نگهداشت و استفاده مجدد در هنگام ضرورت.
 7. کنترول از ترتیب  و ارائه به موقع معلومات حاضری کارکنان  اداره به مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت.
 8. کنترول از تهیه و ترتیب راپور حاضری معاشات و اضافه کاری کارکنان اداره برویت حاضری و ارجاع آن به مراجع مربوط جهت طی مراحل بعدی.
 9. کنترول از اجرای امور اداری، تحریر مکاتیب، استعلام ها و پیشنهادات عنوانی مراجع مربوطه  و تنظیم سیستم فایلنگ دفتر به منظور حفظ و مراقبت اسناد بخش مربوطه؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی و پلان استراتیژیک، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده بخش مربوطه؛
 2. مدیریت و نظارت از اجراأت کاری کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراأت مؤثر و به موقع.
 3. ارزیابی اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراأت، مؤثریت، تعین نیاز سنجی آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 5. ارائه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح جهت رسیدن به اهداف در مطابقت با قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های داخلی ریاست، واحد های دومی اداره و سایر ادارات ذیدخل به منظور اجراأت مؤثر و پیشبرد بهتر امور؛

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7  و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 • داشتن حد اقل  سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت منابع بشری، حقوق،شرعیات(فقه و قانون)، اقتصاد، مدیریت عمومی، اداره تجارت، اداره و مدیریت، اداره عامه، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه، ارتباطات، جامعه شناسی، روان شناسی، حکومتداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

 • داشتن حداقل یک سال تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (امور منابع بشری، حاضری، دیتابیس، ثبت راجستر، راجستریشن، احصائیه و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف).

مهارت‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی
 • مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • مهارت های لازم در بخش های پلانگذاری، کنترول و سازماندهی.

موارد تشویقی :

 • (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies