مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری یک بست در هر ولایت (۳۴ پست)

ago_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۵
vacancy

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه       : مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا -  آمریت مالی و اداری

بست                  :               4

وزارت یا اداره     :    اداره لوی څارنوالی

بخش                 :               ریاست څارنوالی استیناف ولایت

موقعیت پست    :    ولایت مربوط

تعداد پست        :   یک بست در هر ولایت

گزارشده به         : آمر مالی و اداری

گزارشگیر از        :               مدیر احصائیه و ثبت قضایا

کود                    :    

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین.

................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-            تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

2-            تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه.

3-            ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی ادراه.

4-            کنترول از جمع آوری معلومات، اعداد، ارقام و  ثبت تمامی معلوماتی اساسی و اصلی دوسیه های جزائی ولایت مربوطه در سیستم (بانک معلوماتی) جهت  ترتیب احصائیه، تشخیص حجم جرایم، میزان وقوع جرایم و دوسیه های ثبت شده در سطح ولایت مربوطه.

5-            حصول اطمینان از خانه پری دقیق و ثبت قضایا توسط څارنوالان در حین تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری معلومات کامل دوسیه ها، قضایا، تأمین شفافیت و حسابدهی و تشخیص قضایای ثبت شده تکراری.

6-            نظارت  از مسترد نمودن فورم های ناقص جهت تصحیح به مراجع ارسال کننده و تسلیم دهی قضایای اخذ شده به کمیته های مؤظف.

7-            مدیریت امور درج و ثبت اسناد، اعداد، ارقام، معلومات و فورم های خانه پوری شده قضایا در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس) غرض حفظ و نگهداری معلومات جمع آوری شده و دسترسی فوری کارمندان ارگان های کشفی، عدلی و قضائی در سراسر افغانستان.

8-            نظارت از ثبت قضایای مواصلت ورزیده به کتاب ثبت و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی اشخاصیکه به دفاتر ثبت قضایا راجع می گردند.

9-            کنترول از تهیه راپور و احصائیه های دقیق از سطح جرایم، قضایا و دوسیه های ثبت شده در سیستم بانک معلوماتی(دیتابیس)  با تفکیک سن، جنسیت، نوع جرم، محل وقوع جرم و ارجاع آن به مراجع مربوطه غرض اجراأت بعدی.

10-         کنترول از کاپی نمودنه فورم های تکمیل شده، آرشیف نمودن و تنظیم فایلینگ اسناد، مکاتیب و دوسیه های مواصلت ورزیده به منظور حفظ و مراقبت آنها.

11-         مدیریت، رهبری، نظارت و ارزیابی اجراأت کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.

12-         اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

13-         تهیه  و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8 و7 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از مؤسسات تعلیمی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2.            حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

3.            تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.            مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

در صورت نیاز به معلومات بیشتر به شماره ذیل به تماس شوید. ۰۲۰۲۵۲۲۱۴۶

Documents

فورمه درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies