مراسلات اداری(فارمت جدید)

به تاسی از هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که  در جلسه مؤرخ ۱۳۹۶/۹/۲ سر قومندانی اعلی قوای مسلح صادر گردید که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی موظف است؛ تا به منظور معیاری و یکنواخت سازی مراسلات اداری خدمات ملکی، طرحی را آماده سازد. کمیسیون طرح رهنمود مراسلات اداری را تهیه و ترتیب نمود، که طی مصوبه شماره (۱۲) مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید قرار گرفت.

که اینک جهت استفاده از رهنمود مراسلات اداری به بخش های ذیل مراجعه نماید.

مراسلات اداری

ورد - قابل استفاده پی دی اف رهنمود
مکتوب مکتوب مکتوب
پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد
استعلام استعلام استعلام

.نوت: برای نوشتن مراسلات اداری از خط ها (فونت های) ذیل استفاده شود