معاونت امور تعقیب قضایی لوی څارنوالی

زندگي‌نامۀدکتر غلام‌حیدر علامه معاون لوی څارنوالی در امور تعقیب قضائی

پیشینه

 دکتر غلام‌حیدر علامه اصالتاً از ولسوالی ورس ولایت بامیان بوده و در سال ۱۳۵۰ در شهر کابل به دنیا آمده است.

تحصیلات

- لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ۱۳۷۵

- لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور مشهد ۱۳۷۸

- ماستری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد۱۳۸۰

- دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۸۸

وظایف

- آمر تحقیقات و پالیسی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۱۳۸۴-۱۳۸۵

- استاد ستاژ قضایی ستره محکمه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

- رییس پوهنځی حقوق ‍پوهنتون کاتب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸

- معاون علمی پوهنتون ابن سینا ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

- مشاور امور بین المللی لوی څارنوالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

- مسوؤل انکشاف کریکولم درسی سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

تألیفات

- کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری، نشر میزان، ۱۳۸۵

- کتاب جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان، نشر عرفان، ۱۳۸۶

- کتاب اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی، ۱۳۸۹

- کتاب عدالت جزایی در افغانستان، نشر عرفان، ۱۳۹۰

- کتاب نظم حقوقی و سیاسی در افغانستان، انتشارات تاک، ۱۳۹۱

- کتاب حقوق جزای عمومی افغانستان، انتشارات پوهنتون ابن سینا، ۱۳۹۳

- کتاب اصول محاکمات جزایی افغانستان، انتشارات پوهنتون ابن سینا، ۱۳۹۵  

کنفرانس‌ها

- کنفرانس شبکه حقوق بین المللی جزایی به منظور حمایت از محکمه بین المللی جزایی، هالند، ۲۰۰۲

- جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین المللی، انستیتوت حقوق بین المللی جزایی و خارجی ماکس پلانک،  فرایبورگ- جرمنی ۲۰۰۲

- کنفرانس زن و حقوق کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران۱۳۸۳

- به سوی حقوق جزای انسانی، پوهنتون کاتب ۱۳۸۷

- همایش جرم شناسی امنیت گرا، دانشگاه ابن سینا، ۱۳۹۳

- همایش پیشگیری از جرم در افغانستان، دانشگاه ابن سینا، ۱۳۹۵

- کنفرانس بین المللی مساعدت های حقوقی، گرجستان، ۱۳۹۷

- سخنرانی در سومین دور گزارش دهی حقوق بشر افعانستان، سازمان ملل متحد، ژنیو، ۱۳۹۷

معرفی مختصر مرستیالی تعقیب قضایی

معاونت لـوی څارنوالـی در امور تعقیب قضایی وظایف قانونـی خـود را بـا رعایـت اساسـات حقـوق بـشری، حقــوق اساســی و مدنــی هــر شــخص به گونۀ مؤثــر و مســلکی در مطابقــت بــه احـکام قانـون انجـام می‌دهـد. این معاونت راجع به تصامیم څارنوالی‌های استیناف مرکز و ولایات، تأیید فیـصله‌های محاکم استیناف و دیوان‌های مربوط ستره‌محکمه و ترتیـــب اعتراض علیه فیـصله‌هـای صـادرۀ محاکم استیناف در صورت موجودیـت خطا در تطبیـق و تأویـل قـانون در این فیصله‌ها و تقـدیم آن به دیـوان‌هـای مربـوط سـتره‌محکمه دولـت جمهـوری اسـلامی افغانستان میباشد.

دیدگاه

بررسی و تعقیب قضایا به صورت مستقلانه و بی طرفانه با رعایت قوانین نافذ کشور و حاکمیت قانون، دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و هـر شـخصی‌که در سـاحۀ قلمـرو جمهوری اسـلامی افغانسـتان سـکونت دارد، بـا در نظـر داشـت کرامـت انسـانی، حقـوق مسـاوی، آزادی‌هـای مدنـی و سیاسـی.

مأموریت

پی‌گیری و تعقیب دعوی جزائی علیه متهم در محاکم و نظارت از تنفیذ احکام قطعی محاکم و محلات سلب آزادی با رعایت حقوق بشری، اساسی و مدنی هر شخص در مطابقت به احکام قانون.

اهداف

حراست و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی و عامه به منظور تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت.

وظایف و صلاحیت‌هـای مرستیالی تعقیــب قضایی

 ۱ -رهبـری و سـازماندهی اجـراآت څارنوالی های استیناف مرکز و ولایات از حیث مطابقت با قانون.

 ۲- ملاحظه و اتخاذ تـصمیم در مـورد تصامیم اتخاذ شدۀ ریاست څارنوالی های فوق الذکر.

 ۳ -اتخاذ تصمیم مبنی بر تائید فیـصله‌های محاکم استیناف و دیوان‌ مربوط ستره‌محکمه در صورت عدم موجودیت خطا در تطبیق و تاویل قانون در فیـصله‌های متذکره.

 ۴ -اتخــاذ تـــصمیم و ترتیـــب اعتراض علیه فیـصله‌هـای صـادرۀ محاکم استیناف در صورت موجودیـت خطا در تطبیـق و تأویـل     قـانون در این فیصله‌ها و تقـدیم آن به دیـوان‌هـای مربـوط سـتره‌محکمۀ دولـت جمهـوری اسـلامی افغانستان.

تشکیل

- دفتر مرستیالی تعقیب قضائی

- ریاست څارنوالی جزای عمومی ستره‌محکمه

- ریاست څارنوالی امنیت عامۀ ستره‌محکمه

- ریاست څارنوالی امنیت عامۀ مرکزی

- ریاست څارنوالی استیناف مرکزی

- ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی

- ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام، بدیل حبس و حجز