معاونت امور عسکری لوی څارنوالی

زندگي‌نامۀ څارنپوه دگرجنرال عبدالفـتاح عزيزی معاون لوی څارنوالی  در امور عسکری

عبدالفتاح عزیزی در ماه جوزای سال ۱۳۴۵خورشیدی در قریۀ چینکی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان متولد شد. تعلیمات ابتدایی را در ولایت پروان و دورۀ لیسه را در لیسۀ خیرخانۀ کابل در ۱۳۶۲  به پایان رسانید. در سال ۱۳۶۳ به عنوان څارنوال اختصاصی استخدام شد و تا سال ۱۳۶۵ در بخش‌های مختلف لوی څارنوالی ایفای وظیفه کرد.

در سال ۱۳۶۵ شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی (بخش شبانه) شده و هم‌زمان به حیث څارنوال تعقیب قضایی  څارنوال اختصاصی وقت استخدام شد. در سال ۱۳۶۹ از پوهنځی حقوق فارغ شد و به عنوان آمر عمومی نظارت بر کشف و تحقیق تعیین گردید. باسقوط کابل به صفحات شمال رفته در صف مقاومت به حیث مدیر عمومی تحقیق کمیتۀ اطلاعات، رئیس تحقیق لوی څارنوالی وظیفه اجرأ نمود. باسقوط گروه طالبان به کابل برگشت و به عنوان معاون ریاست تحقیق ریاست عمومی امنیت ملی آغاز به کار کرد. سپس بنابر پیشنهاد مقام رهبری لوی څارنوالی و منظوری حکم رئیس محترم حکومت انتقالی به حیث رئیس عمومی څارنوالی امنیت ملی در بست دگرجنرال مقرر و تا سال ۱۳۸۷ وظیفه اجرا کرد. پس از آن بنابر پیشنهاد رهبری لوی څارنوالی و منظوری مقام ریاست جمهوری به حیث معاون لوی څارنوالی در امور نظامی مقرر شد، و تا اکنون در همین بست انجام وظیفه می‌نماید. وی در سال ۱۳۸۳ به رتبۀ بریدجنرال و در سال ۱۳۸۳ به رتبۀ تورن جنرال و در سال ۱۳۸۵ به رتبۀ دگرجنرال ترفیع نمود.

در جریان وظیفه به مکافات های نقدی، مدال ها، رتبۀ فوق‌العاده تقدیر شده و به درجۀ کادری څارنپوه نایل شده است. ضمناً طی سال‌های 1394 و 1395 دورۀ ماستری را در بخش جزا و جرم شناسی فرا گرفته است. سفرهای کاری او به صورت کُل اشتراک در کنفرانس‌ها به ممالک امریکا، چین، هندوستان، ایران، ایتالیا، فنلند و آلمان انجام شده است. متاهل بوده و دارای پنج فرزند می‌باشد.

دیدگاه معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری بر وفق هدایات و ارشادات جلالتمآب لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین نافذ کشور عملکردها، امور مسلکی و اداری ریاست‌های څارنوالی عسکری را در مرکز و ولایات نظارت و سازماندهی نموده، تا از این طریق بتواند عدالت را به بهترین نحو ممکن در اجتماع عملی سازد تا مجرمان نظامی که مرتکب جرایم شده‌اند به سزای اعمالشان رسیده و ارعابی برای سایر پرسونل نظامی در سطح کشور گردد. این معاونت تلاش می‌کند که با عملکردهای مناسب و ضروری سبب کاهش جرایم در میان پرسونل نظامی در جامعه شود.

معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری زیر مجموعۀ ادارۀ عالی لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و یکی از نهادهای قوۀ مجرییه برای تأمین عدالت و تطبیق قوانین نافذ در کشور می‌باشد. به تأسی از مادۀ ۱۳۴قانون اساسی وظایف و صلاحیت تحقیق و اقامۀ دعوی بر متهمان در محاکم را دارا است. این معاونت وظایف محوله و صلاحیت‌های خویش را در مطابقت با صراحت قوانین نافذ با حفظ بی‌طرفی، استقلالیت، احترام به کرامت انسانی، رعایت حقوق بشری و شرعی اتباع به ویژه شاملین قضایای جرمی با در نظر داشت اصل برائت‌الذمه و دیگر اصول پذیرفته حقوق جزا، اعمال و طرز فعالیت خویش را مطابق قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی تنظیم می‌نماید. معاونت متذکره، به منظور عرضۀ خدمات عدلی پایدار و تحریک قضایای جنایی به عنوان مدعی‌العموم در چوکات ادارۀ عالی لوی څارنوالی تشکیل و بر اساس معیارها و اولویت‌های استراتیژی ملی افغانستان در داخل سیستم عدلی و قضایی در جهت بهبود کیفیت عدالت جنایی، تأمین امنیت، سلامت جان،‌ مال و ارزش‌های اسلامی و ملی اتباع رعایت تساوی و آزادی در برابر قانون و دسترسی یک‌سان همگان به عدالت، فعالیت میکند.

ماموریت معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری مکلفیت دارد که جرایم وظیفهیی منسوبین نظامی را در مرکز و ولایات کشور طبق احکام قانون اساسی، قانون اجراات جزایی، کدجزا، قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و سایر قوانین نافذ، به صورت همهجانبه و بی‌طرفانه و با توجه به رعایت اصول محاکمۀ عادلانه در مراحل تحقیق، تعقیب محاکماتی و تنفیذ فیصله‌های محاکم ذیصلاح بررسی نماید. علاوه برآن، ماموریت دارد تا قضایای جزایی را در محدودۀ صلاحیت‌های حوزهیی و موضوعی در پیشگاه محاکم ابتدائیه، استیناف و سترهمحکمه اقامه دعوا، تعقیب، پیگیری و تنفیذ نماید.

اهداف معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری بر اساس پلان و ستراتیژی اهداف ذیل را دارا است:

۱. کاهش گراف جرایم منسوبان نظامی در سطح اجتماع با برجسته نمودن علل و عوامل ارتکاب جرم؛

۲. مبارزه با هرنوع فساد در ریاست های څارنوالی عسکری در مرکز و ولایات؛

۳. آگاهی دادن قواعد، قوانین نافذ و اصول کلی حقوقی به پرسونل نظامی در قطعات و جزوتامها؛

۴. رعایت حقوق بشری،‌ شرعی و قانونی مظنون، متهم و محکوم علیه؛

۵. حمایت و دفاع از حقوق افراد جامعه در اجرای تحقیق و تعقیب عدلی جرایم وظیفهیی منسوبان نظامی؛

۶. ارتقای ظرفیت کارکنان مسلکی و اداری معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری.

وظایف و صلاحیتهای معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

این معاونت بر وفق قوانین نافذ و قانون تشکیل، صلاحیت څارنوالی و لایحه وظایف، صلاحیت‌های فراوانی را دارد؛ اما صرفاً به صورت فشرده به برخی از آنان در ذیل اشاره می‌گردد:

۱. براساس مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، صلاحیت تحقیق و تعقیب از جرایم منسوبان نظامی در سطح کشور؛

۲. رهبری و سازماندهی اجراآت څارنوالان بخش عسکری در مرکز و ولایات بر اساس قوانین نافذ؛

۳. اتخاذ تصامیم در مورد فیصله‌ها و احکام محاکم ابتدائیه،‌ استیناف و سترهمحکمه؛

۴. تنفیذ و تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم؛

۵. بررسی از رعایت حقوق محبوسان و متهمان در محابس و توقیفخانه‌های کشور و برخی دیگر از وظایف و صلاحیت‌هایی که در قانون تعیین گردیده است.

تشکیل معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری

ریاست څارنوالی تدقیق، پلان و تحلیل احصائیه جرایم نظامی، ریاست څارنوالی نظارت در امور تحقیق، ریاست څارنوالی تحقیق جرایم، ریاست څارنوالی تنفیذ احکام محاکم، ریاست څارنوالی نظارت محلات سلب آزادی، ریاست ستره‌محکمه نظامی، ریاست کادر و پرسونل، ریاست څارنوالی ابتدائیه ولایت کابل، ریاست څارنوالی ابتدائیه وزارت امور داخله، ریاست څارنوالی استیناف نظامی، ریاست‌های څارنوالی استیناف های ۶ زون، مدیریت عمومی تحریرات نظامی، آمریت دفتر معاونیت، آمریت مالی و اداری و افزون برآن،‌ ریاست څارنوالی های ابتداییه عسکری ۳۴ ولایت، زیر مجموعه معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری میباشند.