معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لوی څارنوالی

زندگی‌نامۀ څارنیال سیناشنا منصور معاون لوی‌څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال  

سیناشنا منصور فرزند صوفی محمدشنا، در سال ۱۳۶۰خورشیدی در شهر کابل، در یک خانوادۀ روشن‌فکر، دیده به جهان گشود. بانو منصور، تحصیلات ابتدایی را در مکتب متوسطۀ مخفی بدخشی و لیسۀ مریم به پایان رسانید؛ بعد از اتمام دورۀ دانش‌آموزی، از طریق امتحان کانکور به دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل راه یافت. هنوز بیش از یک سمستر دورۀ دانشگاه را سپری نکرده بود که گروه طالبان در سال ۱۳۷۴خورشیدی بر اوضاع افغانستان مسلط شد. طالبان بانوان را از حق تعلیم، تحصیل و کار بیرون از منزل محروم ساختند. بانو منصور، همانند دیگر بانوان برای مدتی از تحصیل محروم شد؛ خوش‌بختانه با روی‌کارآمدن ادارۀ موقت، زمینۀ تحصیل و کار بیرون از منزل برای زنان مهیا گردید. وی با استفاده از فرصت، در بخش معاونت نظامی لوی‌څارنوالی، به صفت کارمند مقرر شده و همزمان به تحصیل خویش در بخش یادشده ادامه داد. در سال ۱۳۸۸خورشیدی به درجۀ لیسانس از بخش قضا و څارنوالی دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل با درجۀ لیسانس فارغ گردید. بانو منصور، در سال ۱۳۹۵خورشیدی در لوی‌څارنوالی منحیث څارنوال معرفی شده و برنامٖۀ ستاژ څارنوالی را نیز به اتمام رسانید. در همین سال، به حیث آمر کمیتۀ تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم سنگین در بخش ملکی مقرر گردید؛ متعاقباً حسب لزوم‌دید مقام لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث رئیس عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان مقرر گردید. در این مدت یک‌سلسله اصلاحات و نوآوری‌ها را در بخش یادشده ایجاد و عملی نمود. سپس نظر به اجراآت و ابتکارات بیش‌تر، حسب لزوم‌دید مقام لوی‌څارنوالی و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معاون لوی‌څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال تعیین گردید. بانو سینا در سیمینارهای کوتاه‌مدت و درازمدت مسلکی شرکت نموده و چندین‌دفعه از سوی مقامات ذیصلاح مورد تقدیر قرار گرفته است.

معرفی معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لوی څارنوالی

مبنا

قانون منع خشونت علیه زنان، مطابق مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی، کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنواسیون حقوق اطفال و حکم ۱۵۵۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  ایجاد گردیده است.

مقدمه

در آخرین‌دهه از دهه‌های قرن چهاردهم خورشیدی، شاهد تحولات ژرف در عرصه‌های مختلف زندگی بانوان افغانستان بوده‌ایم؛ تحولات مثبت و قابل ملاحظه‌یی که زمینه‌ساز تثبیت جایگاه مناسب زنان در جامعه گردیده است. می‌توان ادعا کرد که این تحولات، ناشی از حمایت‌های دوامدار رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همکاری‌های جامعۀ بین‌المللی است. باوجود تغییرات مثبت در زندگی زنان، متأسفانه، تاهنوز خشونت علیه زنان، به اشکال متعدد به حیات خود ادامه داده است. از هفت‌سال بعد از ایجاد څارنوالی منع خشونت علیه زنان در ساختار لوی‌څارنوالی به این طرف، این ریاست، در راستای پی‌گیری قضایای خشونت، دفاع از حقوق قربانیان خشونت و تأمین عدالت نقش مؤثر و بارزی داشته است. با توجه به وضعیت فعلی جامعه و ادامۀ خشونت علیه زنان، ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان، به معاونت لوی‌څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ارتقاع یافت.

تشکیل معاونت لوی‌څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، متشکل از دوریاست (ریاست عمومی څارنوالی  در امور منع خشونت علیه زنان و ریاست عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال)، و دو آمریت (آمریت مستنطقین اجتماعی و آمریت کاهش خشونت علیه زنان) می‌باشد.                                 

دیدگاه

مبارزه و ایجاد فضای مناسب زندگی عاری از هرنوع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال.          

مأموریت

۱.            رسیدگی بموقع به قضایای خشونت علیه زنان و اطفال؛

۲.            تلاش برای کاهش خشونت‌ علیه زنان و اطفال؛

۳.            دسترسی زنان و اطفال متضرر خشونت به عدالت و مجازات مرتکبین آن؛

۴.            تلاش برای کاهش خشونت‌های مختلف در محیط کاری؛

۵.            تلاش برای کمپاین گستردۀ آگاهی‌دهی تساوی جندر؛

۶.            و تلاش برای تطبیق قوانین نافذ کشور و پالیسی‌های مرتبط.

اهداف

۱.            مصونیت و محافظت قانونی زنان و اطفال قربانی خشونت و پی‌گرد قضایی مرتکبین خشونت؛

۲.            تامین حقوقی، شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان؛

۳.            حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام  دین مقدس اسلام مسبب خشونت؛

۴.            حمایت مجنی‌علیها (زن متضرر) یا معروض به خشونت؛

۵.            جلوگیری از خشونت علیه زنان؛

۶.            تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زنان؛

۷.            تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زنان؛

۸.            اصلاح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون؛

۹.            مشخص‌نمودن مسؤولیت‌های والدین، سرپرست یا وکیل قانونی اطفال؛

۱۰.         و حفاظت از اطفالی که در معرض خطر بوده و نیازمند محافظت و مراقبت باشند.

وظایف و صلاحیت‌ها

۱.            رهبری و سازماندهی پیش‌برد امور تحقیق و تعقیب قضایای خشونت علیه زنان  و تخلفات اطفال در مطابقت با احکام قانون؛

۲.            مراقبت از اتخاذ تصمیم څارنوالان در مورد قانونی‌بودن توقیف مظنونین و متهمین خشونت علیه زنان و اطفال تحت حجز؛

۳.            پیشنهاد تعلیق از وظیفه، ممنوع‌الخروجی و سایر تدابیر احتیاطی مالی، علیه مظنونین و متهمین قضایای خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و رفع آن به لوی‌څارنوالی؛

۴.            ملاحظه و اتخاذ تصمیم در مورد تصامیم اتخاذشدۀ ریاست څارنوالی‌های استیناف مرکز و ولایات در قضایای خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال؛

۵.            اتخاذ تصمیم مبنی بر قناعت یا اعتراض به فیصله‌های محاکم ابتداییه و استنیاف؛

۶.            و اعمال سایر صلاحیت‌ها و وظایف طبق احکام قانون.

تشکیل

معاونت لوی‌څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، دارای تشکیل ذیل می‌باشد: