ناپدیدسازی اجباری اشخاص به‌مثابۀ جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی و کودجزا

نویسنده: داکتر غلام‌حیدر علامه

چکیده

امروزه، ناپدیدسازی اجباری اشخاص به‌عنوان یک جنایت شنیع، همواره در کشورها جان انسان‌های زیادی را به قربانی می‌گیرد. این جنایت فجیع، می‌تواند در دوسطح ارتکاب یابد: یکی به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت؛ در صورتی که به شکل یک حملۀ گسترده یا سازمان‌یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد. دوم به‌صورت یک جنایت عادی؛ هرگاه شخصی قربانی این جرم قرار گیرد. بر طبق اسناد بین‌المللی، کشورها مکلف گردیده‌اند که با این جنایت هولناک، به هردو شکل آن مقابله نمایند و این جنایت را در قوانین داخلی خویش، جرم‌انگاری نموده و بر آن اعمال صلاحیت نمایند. همچنین برای عاملان آن، مجازات‌های شدیدی را در نظر بگیرند و از قربانیان جرم حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند.

با توجه به مکلفیت‌های فوق، دولت افغانستان در این راستا در قوانین داخلی خویش اقداماتی را انجام داده است. نوشتار حاضر، الزامات بین‌المللی یادشده و تلاش‌های دولت افغانستان در این باره را به بحث گرفته است.     

واژگان کلیدی

ناپدیدسازی اشخاص، جنایت علیه بشریت، اسناد بین‌المللی و کودجزای افغانستان.

دانلود فایل PDF