وزیر مشاور ارشد و مشاوران رئیس جمهوری در امور دینی اصلاح اداره از ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان بازدید کردند

Ago
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳ - ۱۱:۱۸
61

محمدطاهر صافی وزیر مشاور ارشد رئیس جمهوری، مولوی عنایت‌الله بلیغ مشاور رئیس جمهوری در امور دینی و عزیزالله آریافر مشاور رئیس جمهوری در امور اصلاح اداره، روز یک‌شنبه 25قوس 1397خورشیدی از ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان بازدید کردند.

هدف از این بازدید، آگاهی از چگونگی روند پیشرفت‌ها در راستای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون، میزان رضایت مردم از څارنوالی، شناسایی عوامل فاصله میان مردم و دولت و از میان برداشتن آن، خوانده شد.

عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، افزون بر قدردانی از دیدار این هیأت با صلاحیت از این ریاست، از اجراآت به موقع این ریاست به شکایت‌ها و عرایض مراجعه کنندگان به منظور تأمین عدالت، حاکمیت قانون و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان صحبت کرد.

آقای اصولی افزود که ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان، به خاطر اجراآت به موقع و قانونی اش در راستای رسیدگی به شکایت‌های مردم، با شهروندان این ولایت، رابطۀ نزدیکی ایجاد کرده است.

وی افزود که با وجود چالش‌ها و تهدیدات امنیتی سدراه څارنوالان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، اما رهبری و کارکنان ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان، با صداقت و جدیت کامل در راستای دفاع از حقوق، آزادی‌ها و عزت شهروندان، تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزۀ جدی با فساد اداری، متعهد اند.