پیام لوی څارنوال

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‎

لوی څارنوالی ج.ا.ا طبق صراحت مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی که وظیفۀ تحقیق جرایم و اقامۀ دعوی جزایی را بر عهده دارد، وظایف خود را طبق احکام قوانین نافذۀ کشور به منظور حفظ سلامت با گسترش و تأمین عدالت و تحکیم حاکمیت قانون به پیش‌می‌برد.

عدالت، محور اساسی زندگی نظام‌مند اجتماعی و مایۀ اطمینان افراد آن برای تلاش و رسیدگی به رفاه، پیشرفت و خوشبختی است. لوی څارنوالی با در نظر داشت استقلال کاری خویش، حفظ ارزش های اسلامی و ملی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزۀ همه‌جانبه و پیگیر با فساد را؛ با کار برد تطبیق قانون بالای همه ( رعایت اصل تساوی در برابری قانون) از اولویت های کاری خود می‌داند.

لوی‌څارنوالی با مراجعین با رعایت تمام موازین انسانی، کرامت بشری و صداقت برخورد می‌نماید و برای هموطنان عزیز خویش اطمینان میدهم که به یاری خداوند متعال(ج) و در روشنی احکام قانون، با هر گونه مظاهر فساد و سایر جرایم با قامت استوار و به دور از هر گونه تعصب و سلیقه های قومی، زبانی، سمتی و حزبی مبارزه نموده و ملاک عمل‌کرد ما، تعهد و تخصص بر مبنای شایسته سالاری می‌باشد.

با ادارهء راسخ و تصامیم مؤثر برای نابود کردن این پدیدۀ شوم و رسیدن به زندگی قانون‌مند و عادلانه، با جدیت تلاش و بذل مساعی مینمائیم. چنانچه در این راستا هزینه های سنگین جانی پرداخته شده اما این، در اراده و عزم ما برای خدمت گزاری به مردم و وطن؛ خللی را وارد نمی‌نماید.

از مردم نجیب و سرفراز کشور اعم از علمای کرام، دانشمندان، اعضای جامعۀ مدنی، نهادهای مردمی، رسانه‌ها، جوانان عزیز و کافه ملت به کمال احترام خواهشمندم تا ما را در این راستا همکاری نمایند.

ما با اراده قاطع، آماده خدمت برای تأمین عدالت می‌باشیم و هرگونه شکایت واقعی قابل سمع بوده، از انتقادات سالم و سازنده استقبال می‌نماییم.

                                                        با احترام

                                                         ذبیح الله کلیم

                                   لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان