پیام لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اساس و بنیاد کار لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در مادۀ ۱۳۴قانون اساسی کشور و مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، به‌گونۀ واضح بیان شده است. آنچه مشخص است این است که لوی څارنوالی تمامی وظایفش(تحقیق عموم جرایم، اقامۀ دعوای جزایی و تعقیب آن علیه متهم در محاکم) را با رعایت قوانین نافذ کشور، انجام می‌دهد.

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، حفظ ارزش‌های اسلامی، حقوق و آزادی‌های فردی مردم افغانستان، حاکمیت قانون و تأمین عدالت در کشور را از اولویت‌های اساسی خودش می‌داند. این اداره تحقیق جرایم و اقامۀ دعوا علیه متهم را مستقلانه، با جدیت و حرفه‌یی به دور از هر گونه وابستگی‌های سمتی، حزبی، زبانی و قومی انجام ‌داده و به هیچ‌کسی اجازۀ مداخله در امور این اداره را نخواهد داد. ملاک اجراآت لوی څارنوالی در بررسی قضایا، تنها احکام قانون و اسناد و مدارک موجود، می‌باشد. این اداره در چند سال اخیر، این مسأله را برای شهروندان کشور در عمل ثابت ساخته است.

در همین حال، مبارزه با فساد اداری یکی دیگر از اولویت‌های لوی څارنوالی است. پدیده‌یی که در برابر آن هیچ‌گونه تحملی در لوی څارنوالی وجود ندارد و این اداره، استوار و قاطع در برابر آن ایستاده است. لوی څارنوالی برای برچیدن فساد اداری و عوامل آن در کشور، عزم و ارادۀ قاطع دارد و مبارزه با آن را از همین اداره آغاز کرده است. ما با همین ارادۀ راسخ در تلاشیم تا با نابودکردن این پدیده، رفاه و آسایش مردم را از طریق ارائۀ بهتر خدمات عدلی و قانونی فراهم سازیم.

فراهم سازی زمینه‌های زندگی در سایۀ قانون برای مردم کشور از طریق تطبیق بی‌طرفانۀ قانون، از اهداف اساسی ماست. گرچند لوی څارنوالی برای برآورده کردن این اهداف هزینه‌های سنگین جانی پرداخته است و کارکنان این اداره در مرکز و ولایات، در همین مسیر جان‌های شیرین شان را از دست داده اند؛ اما هیچ خللی در عزم و ارادۀ ما برای خدمت‌گزاری به مردم افغانستان وارد نخواهد شد.

لوی څارنوالی با تمام این جدیت، با مراجعه‌کنندگان این اداره با احترم و عزت برخورد می‌کند و برای حفظ حقوق بشری، آزادی و کرامت آنان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. ما این‌جاییم تا برای مردم افغانستان خدمت کنیم.

با احترام