څارنوالی استیناف بدخشان در ربع نخست ۱۴۰۰خورشیدی، ۲۱۶ قضیه را ثبت و رسیده گی کرده است

Hussain_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۱:۴۵

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان ۲۱۶ قضیه را در پرتو احکام قوانین نافذۀ کشور ثبت ورسیده گی کرده است.

این قضایا شامل ۱۲ قضیه  قتل، ۱۶ مورد سرقت، ۹ مورد جرایم اخلاقی، ۸ مورد جرایم ترافیکی، ۲۷ قضیه فساد اداری، ۳۰ مورد جرایم خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و۸۴ مورد آن جرایم متفرقه،۳۰ قضیه جرایم امنیت عامه میباشد.

از این میان ۱ مورد محول محکمه ابتدایًیه گردیده، ۲۹ مورد آن تحت تحقیق قرار داشته، ۹۷ قضیه تحت کاراین ریاست قرار گرفته و ۸ قضیه به مراجع مربوطه ارسال شده است.

در پیوند رسیده گی به این قضایا مقدار ۷۰ گرام هیرویین، ۱۷.۳۶ کیلو گرام تریاک،‌۴۶  کیلوگرام چرس، ۴ دانه تابلیت کا، ۳ لیترمشروبات الکولی، ۹ کیلو گرام بنگ دانه، ۲۰گرام شیشه، ۴۸ کیلو گرام امونیم کلوراید مصادره گردیده است.

همچنان به مبلغ ۱ ملیون و ۳۷۱و 7۷۶ افغانی بابت جریمه نقدی دریافت و به حساب دولت واریز گردیده است.