څارنوال تحقیق جرایم – ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

ago_admin
شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۵ - ۱۶:۲۰
logo

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه      :  څارنوال تحقیق جرایم – ریاست څارنوالی استیناف ولایت

بست                  :               4

وزارت / اداره      : لوی څارنوالی

بخش/ ریاست   :    ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

موقعیت پست    :     ولایت ارزگان

تعداد پست       :      

گزارشده به        :  آمر تحقیق جرایم

گزارشگیری از    : کارمندان تحت اثر

تاریخ بازنگری    :    ۱ سنبله ۱۳۹۹

....................................................................................

پس منظر:

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جز از قوه اجرائیه؛ و در اجراأت خود مستقل بوده  که طبق ماده 134 قانون اساسی افغانستان مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه  می باشد. لایحه وظایف موجود  برای څارنوال مؤظف بست فوق الذکر به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی بوده و در تحقق حاکمیت ملی و تطبیق قانون نقش بارزی را ایفا نماید ترتیب یافته است.

....................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحقیق همه جانبه واقعه جرمی و جمع آوری دلایل اثباتیه جرم غرض روشن شدن حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن.

....................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان اکمال تحقیق قضیه با درنظرداشت دوثلث معیاد زمانی معینه قانون اجرأت جزایی و اخذ تاییدی آن از آمر تحقیق.
 2. اخذ و تسلیمی اوراق قضیه واصله و یا مفوضه با ضمایم آن بعد از شمارش و قید و ثبت دفاتر اداری.
 3. مطالعه و تحلیل دقیق قضیه واصله به منظور تشخیص وصف جرمی و اجراأت بعدی.
 4. تفهیم و توضیح حقوق مظنون/ متهم، شهود و مسؤل حق العبد در مطابقت با احکام قانون.
 5. استفاده از فورم های مربوط و خانه پری دقیق فورم ثبت قضایا  به منظور درج آن در سیستم.
 6. اتخاذ تدابیر لازم و یا ترتیب پیشنهاد به منظور تعین سرنوشت مظنون/ متهم قضیه.
 7. احاله اوراق یا موضوع به مراجع مربوطه غرض اصلاح اجراأت در صورت موجودیت خلاء و نواقص بعد از تائیدی آمر ذیصلاح.
 8. مطالبه، معرفی و تعین وکیل مدافع برای مظنون/متهم طبق ماده 152 قانون اجراأت جزایی.
 9. اخذ اظهارات و بیانات مظنون/ متهم، متضرر و شهود به منظور استقراء و دستیابی به حقایق قضیه.
 10. مطالبه سوابق جرمی مظنون/متهم از مراجع مربوط.
 11. صدور قرار  مبنی بر کشف جرم، تشخیص فاعل آن، جلب و احضار  و  گرفتاری مظنون/ متهم قضیه به مراجع مربوطه.
 12. ارائه و یا صدور استعلام ها به مظنون/ متهم، اشخاص حکمی و حقیقی در ارتباط به قضیه جهت اکمال پروسه تحقیق.
 13. ترتیب محضر مقابله شد و شناسائی مظنون/ متهم طور بالمواجهه و در صف عندالضرورت.
 14. تحلیل و ارزیابی حالات سقوط دعوی جزایی و اتخاذ تصمیم مبنی بر اجراأت بعدی با رعایت مواد 71 قانون اجراأت جزائی.
 15. ترتیب فورم راپور آگاهی، توقیفی، تمدید توقیفی و سجل توقیفی به منظور جلوگیری از بی سرنوشتی مظنون/ متهم و طی مراحل آن.
 16. صدور قرار مبنی بر  رهائی مظنون/متهم از نظارت/توقیف، عدم لزوم اقامه دعوای جزائی، حفظ اوراق، مصادره اشیا و طی مراحل آن.
 17. صدور قرار مبنی بر تمدید تحقیق، تعویق تحقیق، تفریق و یکجای سازی قضایا و احاله اوراق در صورت عدم صلاحیت حوزه وی و موضوعی به مرجع مربوطه.
 18. مطالبه نظر اهل خبره در صورتیکه قضیه ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید.
 19. ترتیب پیشنهاد تعلیق وظیفه، ممنوع الخروجی مظنون/متهم و رفع آن به مقام ذیصلاح.
 20. تثبیت و اتخاذ تصمیم در مورد انجماد، ضبط یا منع تصرف دارائی مظنون/متهم و رفع آن در جرایم مالی، فساد اداری و سایر جرایم که ایجاب مصادره، رد مال، یا جبران ضرر را نماید.
 21.  ترتیب فورم استراداد مجرمین و طی مراحل آن از طریق پولیس انترپول با رعایت احکام قانون و موازین بین المللی.
 22. تحویل پول های ضبط شده و یا پول فروش اشیای مواجه به فساد به واحد پولی افغانی به حساب امانت یا قطعی  در بانک بعد از طی مراحل قانونی آن.
 23. انتساب جرم، تشخیص جزاء ، تفکیک موقف مظنون/ متهم  و صدور قرار مبنی بر تحریک دعوای جزائی.
 24. اکمال تحقیق، جمع آوری و ارزیابی دلایل اثباتیه جرم طور علی السویه برویت اوراق واصله به هدف روشن شدن حقایق قضیه، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن.
 25. ترتیب محضر و اعلان ختم تحقیق  با تمام مطالب و جزیات آن به متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسؤل حق العبد.
 26. ترتیب، فهرست، مهر و نشانی شد اوراق دوسیه.
 27. ترتیب اتهام نامه، سپردن نقل آن به متهم/متهمین و  ارجاع بلا فاصله دوسیه بعد از تائید آمر تحقیق به مرجع تعقیب قضائی.
 28. رفع خلا و نواقص تحقیقاتی مندرج قرارهای  څارنوالی و محاکم.
 29. تعمیل و رعایت موارد مندرج مواد 31 و 32 ق.ت.ص. څ و سایر قوانین حین اجراأت به منظور جلوگیری از ارتکاب هر نوع تخلف و فساد اداری.
 30. مطالبه استهداء از مقام ذیصلاح در صورت عدم صراحت و یا ابهام  مواد قانون با رعایت سلسله مراتب.
 31. برخورد نیک، مسلکی و منصفانه با مراجعین و رعایت حقوق متهم /متهمین، مجنی علیه مدعی حق العبد و مسول حق العبد و نماینده قانونی آنها در چوکات احکام قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح مربوط.
 32. تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح، پلان و  پالیسی ها به منظور تحقق برنامه ها و اهداف کاری.
 33. تهیه و ارائه گزارش بطور ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از چگونگی اجراأت در مورد قضایائی مواصلت ورزیده به آمر مربوط و مراجع ذیصلاح.
 34. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که در مطابقت با قوانین از طرف آمر مستقیم به وی سپرده می شود

...................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

مطابق ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت اداره لوی څارنوالی و سایر اسناد تقنینی مربوط.

قابل یادآوری است، افرادی که در این آزمون موفق می‌شوند، برای پنج سال در مربوطات څارنوالی استیناف ولایت ارزگان وظیفه اجرا کرده و به گونۀ تحریری از آن تعهد گرفته می‌شود. در زمان مذکور در مرکز و یا سایر ولایت‌ها قابل تبدیل نمی‌باشند.

Documents

فورمه درخواستی مسلکی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies