۳۰ بست خدماتی لوی څارنوالی به رقابت گذاشته می شود

Hussain_admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۱۰:۵۲
ago

Publish Date

Closing Date

 
شماره  بخش مربوطه  ریاست  عنوان بست بست تعداد بست نوعیت بست دانلود لایحه وظایف
1 مقام لوی څارنوالی  ریاست دارالانشاء پسته رسان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
2 ریاست عمومی دفتر مقام  ریاست اسناد و ارتباط  خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
3 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی استیناف زون جنوب غرب شهر کابل خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
4 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
5 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی  تدقیق و مطالعات خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
6 مقام لوی څارنوالی  ریاست  څارنوالی نظارت بر امور تحقیق ملکی و عسکری  خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
7 مقام لوی څارنوالی  ریاست  څارنوالی تجدید نظر بر فیصله های قطعی محاکم  خانه سامان  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
8 مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری  مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری  دریور  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
9 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی  دریور  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
10 ریاست عمومی منابع و اداره  ریاست حمایت از زنان  دریور  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
11 ریاست عمومی منابع بشری  ریاست انستیتوت آموزشهای مسلکی  دریور  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
12 ریاست عمومی مالی واداری  ریاست خدمات  مرکز ګرمی کار  ۷ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
13 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
14 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی استیناف زون جنوب غرب شهر کابل امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
15 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی استیناف زون شرق  شهر کابل امربر و صفاکار  ۸ سه بست  خدماتی لایحه وظایف
16 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی استیناف زون جنوب  شهر کابل امربر و صفاکار  ۸ دو بست  خدماتی لایحه وظایف
17 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی استیناف زون شمال  شهر کابل امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
18 مقام لوی څارنوالی  ریاست څارنوالی تحقیق جرایم  امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
19 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی تدقیق و مطالعات امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
20 مقام لوی څارنوالی  ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه و خصوصی  امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
21 مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری  ریاست څارنوالی اعاده دارایی های غیر قانونی  امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
22 مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری  ریاست څارنوالی رسیدګی به جرایم غصب زمین و املاک دولتی امربر و صفاکار  ۸ دو بست  خدماتی لایحه وظایف
23 ریاست عمومی دفتر مقام  ریاست تعقیب و پیگیری احکام وهدایات  امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
24 ریاست عمومی منابع و اداره  ریاست عمومی انکشاف منابع بشری  امربر و صفاکار  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
25 ریاست عمومی مالی واداری  ریاست خدمات  پیش خدمت  ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف
26 ریاست عمومی مالی واداری  ریاست خدمات  خدمه کودکستان ۸ یک بست  خدماتی لایحه وظایف

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies