همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۴ - ۱۱:۱
Background image

آمریت مالی و اداری - ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور مالی، خدماتی، اداری، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفتر اداری بخش های ریاست څارنوالی ولایت مربوط . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۴۰
Background image

دریور – مرستیالی لوی څارنوالی در امر مبارزه با خشونت

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۳۲
Background image

دریور - ریاست عمومی منابع بشری

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۲۳
Background image

دریور - ریاست عمومی حارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام وبدیل حبس

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۱۶
Background image

دریور - ریاست عمومی حارنوالی نظارت بر تحقیق و استرداد دارائی های غیر قانونی

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۱۱
Background image

دریور - ریاست عمومی حارنوالی ستره محکمه جرایم فساد اداری

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۵:۶
Background image

دریور - ریاست عمومی حارنوالی تخلفات اطفال

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۴:۵۱
Background image

دریور - ریاست عمومی تدقیق ومطالعات

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۴:۴۲
Background image

دریور - ریاست خدمات

هدف وظیفه:پیشبرد امور راننده گی طبق هدایت و  حفظ و مراقبت واسطه نقلیه مربوطه به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی به ریاست مربوطه . . .

Pagination