همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۶:۰
Background image

اعلان مجدد بست مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری ولایت هلمند

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین.

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۴:۳۴
Background image

څارنوال تعقیبی - آمریت ابتدائیه مبارزه با فساد اداری - ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۴:۲۰
Background image

څارنوال تعقیبی شهری - ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۴:۵
Background image

څارنوال تعقیبی – آمریت ابتدئیه امنیت عامه - ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

هدف وظیفه: ارزیابی اجراات مربوط به تحقیق،  تائید و یا رد تصامیم اتخاذ شده، تعین وصف جرم و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۳:۳۵
Background image

آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی- ریاست څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط، حصول اطمینان از قانونیت اکمال پروسه تحقیق و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۰:۵۰
Background image

فلم بردار - آمریت اطلاعات ( سخنگو) مرستیالی مالی و اداری - ریاست اطلاعات و ارتباط عامه (۲ بست)

هدف(خلاصه)وظایف: فلم برداری از جریان رویداد های، برنامه ها، محافل، مجالس، نشت ها و مصاحبه های مسؤلین  به منظور بازتاب دادن، انعکاس و  نشر آنها غرض آگاهی عامه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۰:۳۷
Background image

کارشناس معلومات و هماهنگی ریاست خدمات / ریاست عمومی مالی و اداری - مرستیالی لوی څارنوالی در امور مالی و اداری (شش بست)

هدف وظیفه: تنظیم امور پذیرش مراجعین، هماهنگی و ارجاع به موقع اسناد جهت طی مراحل و  اجراأت بعدی به مراجع مربوط . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۰:۲۲
Background image

مدیریت عمومی پلانگذاری منابع بشری – ریاست عمومی انکشاف منابع بشری

کنترول و سازماندهی امور درخصوص جمع آوری، مطالعه و تحلیل گزاشات غرض پلانگذاری دقیق منابع بشری و تشخیص نیروی بشری اضافی وکمبودجهت تحقق اهداف متوقعه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱ - ۱۶:۴۰
Background image

آمر(څارنوال) ابتدائیه ولسوالی روحانی بابا ولایت پکتیا

هدف وظیفه: مدیریت و  کنترول از اجراات بخش های مربوط، حصول اطمینان از قانونیت اکمال پروسه تحقیق و اقامه دعوی جزایی در پیشگاه محکمه غرض مجازات متهم/متهمین . . .

Pagination