همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۴۴
Background image

مدیرعمومی حفظ ومراقبت آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

عنوان وظیفه    : مدیرعمومی حفظ ومراقبت

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             : آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

بست              :  (4)

گزارشدهی به  . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

مدیرعمومی  ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

عنوان پست    : مدیرعمومی  ارتباط خارجی

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             :  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

بست              :  (4)

تعداد             . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۳۳
Background image

ماستر ترینر ( دری  )  -  آمریت ارتقای ظرفیت

هدف وظیفه: تدویر و پیشبرد پروگرام های آموزشی و تربیوی با استفاده از مواد و میتود های آموزشی مؤثر به اساس نیازمندی ها و ضرورت های  کارکنان اداره . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۲۷
Background image

ماستر ترینر ( پشتو )  -  آمریت ارتقای ظرفیت

هدف وظیفه: تدویر و پیشبرد پروگرام های آموزشی و تربیوی با استفاده از مواد و میتود های آموزشی مؤثر به اساس نیازمندی ها و ضرورت های  کارکنان اداره . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۴۰
Background image

آمر دفتر- مرستیالی لوی څارنوالی در امور مبارزه با جرایم فساد اداری

هدف(خلاصه)وظایف: مدیریت و نظارت از امور اجرائیوی، تنظیم جلسات، پاسخگوئی به اسناد واصله و فراهم آوری تسهیلات اداری و دفترداری به شعبات مرستیالی مبارزه با جرایم فساد اداری . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۲۹
Background image

طبیب صحی(داخله عمومی اناثیه) - آمریت ارتباط کارکنان

هدف وظیفه: کنترول، مراقبت وسازماندهی امور به منظور رسیده گی به مریضی کارمندان اداره و اخذ تدابیر غرض جلوگیری از شیوع امراض . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۲۳
Background image

انجنیر ساختمانی – آمریت خدمات

هدف وظیفه: سازماندهی امور به منظور  مراقبت و تثبیت قمیت , حجم، کیفیت ,زمان بندی پروژه های ساختمانی  مربوطه . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۱:۸
Background image

طبیب صحی(داخله عمومی  ذکور ) -  آمریت ارتباط کارکنان

هدف وظیفه: کنترول، مراقبت وسازماندهی امور به منظور رسیده گی به مریضی کارمندان اداره و اخذ تدابیر غرض جلوگیری از شیوع امراض . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ - ۸:۳۵
Background image

مدیر عمومی احصائیه و ثبت قضایا - آمریت مالی و اداری یک بست در هر ولایت (۳۴ پست)

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع آوری معلومات، درج و ثبت فورم ها و معلومات اساسی دوسیه ها در سیستم، تهیه احصائیه ها،  و ارائه معلومات در مورد سابقه جرمی محکومین، مظنونین و متهمین . . . . . .

Pagination