خبرنامۀ مطبوعاتی

ago_admin

خبرنامۀ مطبوعاتی

۴ ثور ۱۳۹۸

کابل-افغانستان

موضوع ادعای لت و کوب محترم عبدالله خنجانی، مدیر مسوول "تلویزیون یک" در روز دوشنبه مورخ ۲ ثور ۱۳۹۸ از جانب محافظین مقام عالی ریاست جمهوری، به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت نموده است.

ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطمینان می‌دهد که قضیه‌ را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به‌ دسترس څارنوالان موظف قرار می‌گیرد، در مورد مسوولیت و عدم مسوولیت، تصمیم قانونی اتخاذ و نتایج آن در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم عزیز کشور شریک خواهد شد.