عاملان قتل عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز محکوم به اعدام شدند

ago_admin

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پس اکمال تحقیق قضیۀ قتل عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز، دوسیۀ وی را با درخواست مجازات به محکمه فرستاد و عاملان قتل این خبرنگار در تاریخ ۱۷ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی مطابق مادۀ ۲۶۷ کودجزا به اشد مجازات(اعدام) محکوم شدند.

عبدالمنان ارغند، سال قبل در ولایت کندهار در یک حملۀ تروریستی به قتل رسید. پس از آن لوی څارنوال کشور، به ارگان‌های امنیتی و کشفی هدایت داد که عاملان  این قضیه را شناسایی و گرفتار کرده و پس از بررسی‌های شان دوسیه را به څارنوالی بفرستند. نیروهای کشفی در پیوند به این قضیه، دو تن  را بازداشت کرده و پس از اکمال بررسی‌های کشفی، دوسیۀ آنان را به څارنوالی ولایت کندهار فرستاد.

در همین حال، خانوادۀ عبدالمنان ارغند و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، خواستار بررسی این دوسیه در کابل شدند. که بر اساس درخواست ایشان و بربنیاد هدایت لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، متهمان قضیه با دوسیه‌های شان به مرکز انتقال یافت. سر انجام این دو تن در تاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۸خورشیدی از طرف محکمه که در قتل آقای ارغند ارتباط مستقیم داشتند، به اشد مجازات (اعدام) محکوم شدند.

این در حالی است که لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بیش از ۵۰ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است. لوی څارنوالی به حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران متعهد است و یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در رسیدگی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، با جدیت و قاطعیت عمل خواهد کرد. مرتکبین چنین قضایا را مطابق احکام قانون با رعایت اصل انصاف و عدالت به پنجۀ قانون  سپرده  و به میز محاکمه می‌کشاند.