لوی څارنوالی به ۵۰ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است

ago_admin

 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان خود را حامی و مدافع حقوق و آزادیهای شهروندان کشور دانسته و با درک این مسؤولیت، قضایای خشونت علیه خبرنگاران را- که یکی از چالش‌ها فراراه آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور گفته شده است-  مورد رسیدگی قرار داده است.

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به آزادی بیان باور داشته و به آن احترام می‌گذارد. این اداره به عنوان نهاد تطبیق و تنفیذکنندۀ قانون در کشور و نهادی که می‌تواند با روی‌کرد عدلی، حامی خبرنگار باشد؛ قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به‌گونۀ جدی مورد پی‌گرد قرار داده است. ۵۰ قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران که در سطح جرایم بوده  و به این نهاد رسیده است رسیدگی عادلانه و منصفانه نموده و مرتکبان آن را مجازات کرده است. از میان۵۰ قضیۀ یادشده به ۳۳ قضیۀ آن قبل از ایجاد کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها( کمیته‌یی که به‌منظور تأمین امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسیدگی به قضایای خشونت علیه آنان) و متباقی آن پس از ایجاد این کمتیۀ به این اداره رسیده است.

این قضایا مشمول جرایمی چون: قتل، لت‌وکوب، توهین، تهدید، اطلاع کذب، بازداشت غیرقانونی، خودکشی، حملۀ مسلحانه، حریق رادیو، ترور وغیره موارد می‌باشد.

 قابل یاددهانی است که این قضایا در ولایات ننگرهار، کابل، هرات، غور، نیمروز، فراه، کندهار، بلخ، بادغیس، زابل، خوست، فاریاب، پروان، کاپیسا و بغلان رخ داده است.

مرتکبان این قضایا، به مجازات نقدی، حبس و حتی اعدام محکوم به جزا شده اند.

لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان څارنپوه محمد فرید حمیدی، به‌منظور رسیدگی به موقع و قاطع به چنین قضایا، به تمام بخش‌های این اداره در مرکز و ولایات هدایت داده است که به محض دریافت قضایای خشونت علیه خبرنگاران، اطلاعات ابتدایی قضیه را با ادارۀ مرکزی شریک ساخته و سپس گزارش کتبی آن را برای رسیدگی به موقع به مرکز بفرستند.

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها را یکی از دست‌آوردهای اساسی دولت می‌داند و برای حمایت از آن‌ها از هیچ گونه تلاش قانونی دریغ نخواهد کرد. اصحاب رسانه‌ها و مردم افغانستان مطمئن باشند که این اداره قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را قاطعانه و جدی بر بنیاد اسناد، مدارک و شواهد، بررسی نموده و نتایج آن را با مردم کشور شریک می‌سازد.