قضیۀ اختطاف و قتل مهسا، به لوی څارنوالی رسید

ago_admin

۲۵ دلو ۱۳۹۷، کابل - افغانستان

دوسیۀ اختطاف و قتل مهسا کودک شش ساله، از طریق نهادهای کشفی و امنیتی به لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان محول گردیده است. لوی څارنوال ضمن تعیین یک کمیته برای تحقیق و بررسی این قضیه، هدایت دادند تا این جنایت را با سرعت و دقت، مطابق قوانین نافذ بررسی نموده و با رعایت عدالت و انصاف تصمیم بگیرند.

لوی څارنوالی کشور اطمینان می‌دهد که دوسیه یادشده را به گونۀ قاطعانه و بر بنیاد قوانین نافذ افغانستان بررسی نموده، عدالت و انصاف را تأمین می‌نماید.

لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارتکاب چنین جنایات را غیر قابل تحمل می‌داند، فرهنگ معافیت را در برابر عاملان آن پایان یافته دانسته و بر تطبیق قانون تأکید می‌نماید.

قابل یاددهانی است که دو تن از عاملان قضیۀ اختطاف و قتل مهسا بازداشت شده اند و در حال حاضر در توقیف به سر می‌برند.

رهبری لوی څارنوالی  ضمن قدردانی از احساسات انسانی و دادخواهی مردم شریف افغانستان در پیوند به پیگری و به محاکمه کشانیدن عاملان قتل مهسا؛ به مردم عزیز اطمینان می‌دهد که این قضیه را به‌صورت قاطعانه و عادلانه بررسی نموده و تصامیم اتخاذ شده در پیوند به این قضیه‌ را با مردم شریک خواهد نمود.