پنج تن از کارکنان به شمول رییس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ممنوع الخروج شدند.

ago_admin

کابل- افغانستان، ۲۱ حوت ۱۳۹۷ خورشیدی

این افراد در پیوند به قضیۀ سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی به اتهام کمیشنران پیشین کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، به‌شمول رؤسای این کمیسیون‌ها که از سوی نهادهای امنیتی و کشفی به این اداره رسیده بود و تحت کار هیأت موظف قرار دارد، ممنوع الخروج شدند.

این افراد مشمول رییس پیشین دارالانشاء، معاون امور عملیاتی، رییس تکنالوژی معلوماتی و رییس عملیات ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات می شوند.

این در حالی است که تحقیقات در این زمینه به گونۀ جدی و همه جانبه جریان داشته و لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که این قضایا را مانند سایر قضایا به شکل عادلانه، بی‌طرفانه و مستقلانه در روشنایی احکام قانون رسیدگی نموده و متکی بر شواهد، اسناد و مدارک که  در دست‌رس هیأت موظف قرار گیرد، در مورد مسؤولیت و عدم مسؤولیت آنان تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.