خبرنامۀ مطبوعاتی

ago_admin

۷ جوزای  ۱۳۹۸

کابل-افغانستان

موضوع ادعای جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در  مورد صحبت های که اخیراً با رسانه ها مطرح کرده است- به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است.

لوی څارنوالی هیأتی را برای بررسی این قضیه تعیین کرده است. این هیأت به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همه جانبه، در یک نامۀ  رسمی از جنرال حبیب الله احمدزی خواسته است که الی روز پنجشنبه مؤرخ ۹ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد.

ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطمینان می‌دهد که قضیه‌ را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به‌ دسترس هیأت تحقیق قرار می‌گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ نموده و نتایج آن را در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.