اعلامیه مشترک مطبوعاتی لوی څارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به بازداشت سه تن از اعضای مشرانو‌جرگه به اتهام اخذ رشوت

Hussain_admin

ago

اعلامیه مشترک مطبوعاتی لوی څارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به بازداشت سه تن از اعضای مشرانو‌جرگه به اتهام اخذ رشوت

۸ جدی ۱۳۹۹

منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و نمایندهءلوی څارنوالی بر اساس اطلاعات کشفی در یک عملیات مشترک، به‌روز یک‌شنبه ۷جدی سه تن از اعضای (سناتوران) مشرانو‌جرگه‌را به اتهام اخذ چهل‌هزار دالر امریکایی رشوت؛ بگونه باالفعل بازداشت نمودند.

نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی در هماهنگی با نماینده‌های ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت لوی څارنوالی این سه تن از اعضای برحال مشرانو‌جرگه‌را که به منظور نظارت و پیشبرد برخی امور به ولایت بلخ رفت بودند، در روشنایی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه؛ به اتهام اخذه رشوت گرفتار نمودند.

اطلاع این قضیه مطابق مادهء یک‌صد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، کتباً به استحضار مجلس محترم مشرانو‌جرگه نیز، رسانیده‌شده است.