بست های خالیهمه بست های موجود

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۴۴
Background image

مدیرعمومی حفظ ومراقبت آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

عنوان وظیفه    : مدیرعمومی حفظ ومراقبت

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             : آمریت تعمیرات ، ریاست مالی و اداری

بست              :  (4)

گزارشدهی به   : آمر تعمیرات

گزارشگیری از: مدیران حفظ و مراقبت  مرکزی و ولایتی.

کود               : 51- 90- 06- 103

............................................................................................................. . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

مدیرعمومی  ارتباط خارجی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

عنوان پست    : مدیرعمومی  ارتباط خارجی

وزارت/اداره   : لوی څارنوالی

موقعبت          : کابل

بخش             :  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه 

بست              :  (4)

تعداد             . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۲۰:۳۱

امر بر صفاکار- ریاست عمومی څارنوالی کنترول ومراقبت

هدف وظیفه:انجام امور پاکی و صفائی،انتقال اسناد و مکاتیب به شعبات مربوطه و حفظ و مراقبت از اجناس، اموال وسایل و سایر ملحقات شعبه مربوطه . . .