خبرنامۀ مطبوعاتی

23 دلو 1397

کابل- افغانستان

دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، به‌شمول رؤسای شان؛ ممنوع الخروج‌ گردیده اند.

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان هیأتی را برای بررسی قضیه‌یی که از سوی ارگان کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی رؤسا و اعضای  پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره رسیده است، توظیف نموده است.

هیأت مؤظف به منظور  تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه، دوازده تن از اعضای ‌پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به‌شمول رؤسای هر دو نهاد، ممنوع الخروج ساخته است.

ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان می‌دهد که قضیه‌ را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهادها و افراد در جریان تحقیق به‌ دسترس هیأت مؤظف قرار گیرد، در مورد مسؤولیت و عدم مسؤولیت تصمیم قانونی اتخاذ کرده و نتایج آن در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم عزیز شریک می‌گردد.

 دفتر سخنگوی لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان