د اطلاع رسونې مرجع

شميره

پېژندنه

 

دنده

کمیسیون کې موقف

اړیکشمېره

بریښنالیک

نوم 

تخلص

۱

 

څارنمل جمشید

رسولي

د لویي څارنوالۍ ویاند او په ملې برخه کې د لوی څارنوال سلاکار

د کمیسیون رییس

۰۷۸۲۰۶۶۰۸۱

Jamshid.rasooli@yahoo.com

۲

څارونکی الماس بیک

تاتار

د لویي څارنوالۍ د ویاند او په ملې برخه کې د لوی څارنوال سلاکار د دفتر کارکوونکي

د کمیسیون غړۍ

۰۷۸۰۰۰۰۵۸۱

Almasbigtatar511@gmail.com

۳

غلام جان

میرگان

د لویي څارنوالۍ د ویاند او په ملې برخه کې د لوی څارنوال سلاکار د دفتر کارکوونکي

د کمیسیون غړی

۰۷۰۸۷۲۳۷۲۲