حقوق و جایگاه بشر در اسلام

نویسنده: هدیت‌الله هدفمند نبی‌پور

چکیده

حقوق بشر در اسلام از مجموعه گذاره‌هایی است که از سوی مکتب اسلام برای بشر در نظر گرفته شده و جایگاهش را باارزش دانسته است. بدون تردید یگانه دینی که برای اولین‌بار برای بشریت و انسانیت به عنوان مکرم‌ترین موجود حق قایل شد و حقوق تلف‌شدۀ بشریت را از نزد تلف‌کنندگان آن گرفت و به‌ دست بشریت داد و جایگاه و منزلت انسان را در میان جوامع بشری برای بشریت شناساند، دین اسلام بود. بحث در رابطه به حقوق بشر و جایگاه آن در طول تاریخ بشری، یک بحث مهم بوده است؛ اما آن‌گونه که دیده می‌شود بنابر مشکلات که در عصر حاضر دامن‌گیر جوامع انسانی و بشریت شده است، این مسأله به‌ صورت جدی، پردامنه و حساس مطرح بوده است.

       به دلیل جاویدانه‌بودن دین مقدس اسلام و به عنوان ‌این‌که آخرین مکتب الهی، می‌باشد، فرضیۀ تحقیق این است که این مکتب برای بشر حقوق و منزلت خاص در نظر گرفته است. این تحقیق به صورت کتاب‌خانه‌یی به فرجام رسیده و در آن به قرآن‌کریم و منابع حقوقی مراجعه شده و به نتایج ذیل دست یافته است: دین اسلام نسبت به سایر نظام‌های دیگر حقوق بشر را مورد توجه قرار داده و جایگاه آن را مهم و با ارزش تلقی کرده است. ادعای افراد ناآشنا به دین یا متعصبین به ‌این‌که حقوق، منزلت و جایگاه بشر از طرف این مکتب الهی در نظر گرفته نشده و از از طرف دیگر افراد منصوب به پیروی از این دین، حقوق بشری را پایمال نموده‌اند، ادعای پوچ و بی‌اساس و فاقد منطق می‌باشد.

واژگان کلیدی

حقوق، بشر، حقوق بشر، اسلام، مکتب، تاریخ و صلح.

دانلود فایل PDF